Valet 2022

Centerpartiet är ett liberalt parti och vår liberalism är social, decentralistisk och grön. Vår utgångspunkt är att varje individ ska stå i centrum och att alla människor är lika mycket värda och att var och en ska ha möjligheten att utvecklas utefter sina förutsättningar. Frågor som till exempel: jämställdhet, miljö, landsbygd och företagande är centrala för oss i Centerpartiet och ska genomsyra alla politikområden.

Hela Kalmar län har goda förutsättningar att utvecklas. Länet har en stor besöksnäring som ska fortsätta växa. Sommartid är Kalmar län det fjärde största besökslänet och har flera viktiga och stora besöksmål som bidrar till detta. Förutsättningar måste finnas för att företagen ska kunna utvecklas och växa. För Kalmar läns bästa.

Kalmar län har en betydande livsmedelsproduktion med många framgångsrika företag i hela livsmedelskedjan. Inom vissa produktionsgrenar är vi till och med det dominerande länet i Sverige. Utvecklingsarbetet inom branschen kommer behöva fortsätta och en ökad förädling av produkterna gynnar hela sektorn. Att värna den gröna näringen och bidra till förutsättningar att utvecklas är en prioriterad fråga.

Det ska vara ett bra val att bo och bo kvar i Kalmar län. Med utgångspunkt i de olika fördelar och styrkor som finns i länet ska vi kunna erbjuda attraktiva boenden i alla länets kommuner. Förutom en god livsmiljö krävs service av olika slag. Ett utbud av olika drivmedel, laddstolpar, dagligvaruhandel och paketutlämning behöver finnas i hela länet. Ny teknik gör det möjligt att öka utbudet av dessa tjänster.

Länets styrkor finns de stora möjligheterna till utveckling. Närheten till ”det mesta” är en stor tillgång som vi måste fortsätta utveckla. Vi kommer arbeta för att utveckla HELA länet och vi gör det för hela Kalmar läns bästa.

Vi lever nu i en tid av oro. En oro för det som händer i vår omvärld, hur människor drabbas av krigets verkningar. Vi kommer i länet stå enade för att stötta det folk som behöver vårt skydd nu, precis som vi gjort flera gånger förr.

Läs hela valprogrammet här , 4.7 MB.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.