Torsås
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / MOTION - Framtidens äldreboende

MOTION - Framtidens äldreboende

Framtidens äldreboende – trygghet, gemenskap och kvalité

Bakgrund
En åldrande befolkning är en nationell utmaning, så också för Torsås kommun. Förutom frågor om hur framtidens äldre- och seniorboende ska vara utformade kämpar många kommuner med brist på (väl)utbildad personal.

Socialförvaltningen har under många år stångats med underskott, trots årlig ekonomisk ramförstärkning. Återigen ska underskottet förklaras och en ny behovsanpassad budget ska presenteras i vår. Förutom att nulägesanalysera verksamheten för att få kontroll på ekonomin, finns det ett stort behov av att ta fram koncept för framtidens senior-, äldre - och trygghetsboenden som möter morgondagens krav och önskemål.

För varje generation har vi blivit allt "yngre", och dagens seniorer har helt andra önskemål än gårdagens. Krav på valfrihet, delaktighet och individanpassningar kommer öka, som exempelvis inom social gemenskap och trygghet, uppkoppling (wifi), relax, husdjur, odlingslott, närproducerad mat och trivsam boendemiljö, såväl inne som ute, som uppmuntrar till rörliga aktiviteter. Dessutom kommer det ställas högre krav på god vård och omsorg av kvalificerad och utbildad personal.

Förslag till åtgärd
För att kunna göra ändamålsenliga och kloka anpassningar i våra nuvarande äldreboenden, ev. komplettera med nya boendeformer, behöver vi veta vad seniorerna har för önskemål.

Nya koncept för framtidens senior-, äldre - och trygghetsboenden utvecklas av forskare inom bygg, arkitektur, hälsovetenskap och systemteknik. Hur ser framtida planlösningar ut för att ex. stärka gemenskap? Hur kan digitalisering och tekniska hjälpmedel ge stöd och trygghet till såväl de boende som till personalen? Hur kan vi lära oss att prognostisera och kostnadsberäkna olika boendeformer? Vilka traditionella och otraditionella samarbeten behöver utvecklas? Vilken ny kompetens kommer efterfrågas? Hur stärker vi de anställdas kompetens och engagemang för att känna stolthet över att vara en del av denna värdefulla verksamhet? Hur kan vi förstå och förutse kundens behov imorgon, genom att lyssna till önskemålen idag?

Denna typ av kunskap och forskning behöver vi som beslutsfattare veta mer om.

Yrkande

  • Att kommunfullmäktige ger Torsås kommun i uppdrag att ta fram otraditionella och ekonomiskt hållbara förslag på hur vi i kommunen kan forma framtidens seniorboenden som ger såväl trivsamma boenden som omsorg med trygghet, gemenskap och kvalité. Naturligtvis sker utredningsarbetet i tät dialog med berörd personal, relevanta referensgrupper och invånare i vår kommun. En första avrapportering höst 2018.