Mediernas Etiknämnd

Torsås-Posten klandras av Mediernas Etiknämnd

Uttalande av Mediernas Etiknämnd dnr. 19259 och 19260, exp. nr. 38-39/2020

Torsås-Posten klandras av Mediernas Etiknämnd

Torsås-Posten klandras av Mediernas Etiknämnd för att ha brutit mot god publicistisk sed. I två artiklar under våren 2019 påstod tidningen att två tjänstemän i Torsås kommun ägnat sig åt mobbning och trakasserier mot en vikarierande miljöinspektör. Mediernas Etiknämnd anser att publiceringarna har förorsakat de båda utpekade en oförsvarlig publicitetsskada.

Torsås-Posten publicerade den 7 mars 2019 en artikel med rubriken ”Återbesök hos politiken.” I artikeln stod att skribenten hade fått veta att en vikarierande kvinnlig miljöinspektör trakasserades svårt på miljökontoret i Torsås kommun.

Vikarien ansattes nästan dagligen av sin chef, med aktivt stöd av personalchefen. Också några av kollegorna bidrog till att göra det svårt för henne. Det fanns en utomordentlig dokumentation av det som hänt, uppgav skribenten.

Han kontaktade flera politiker i kommunen. Ingen ville ta itu med det som skribenten såg som allvarliga missförhållanden, utan uttalade i stället fullt förtroende för cheferna.

Den 23 maj 2019 publicerade tidningen en artikel med rubriken ”Återbesök hos politiken 2”. Skribenten återkom nu med uppgifter om att kommunens samhällsbyggnadschef och personalchef grovt och under lång tid mobbat och trakasserat, samt att de politiskt förtroendevalda inte tog sitt ansvar för personalpolitiken, utan lät tjänstemännen styra.

Dåligt omdöme av tidningen

Anneli Ekström, personalchef i Torsås kommun, och Chatarina Holmberg, samhällsbyggnadschef i Torsås kommun, anmälde publiceringarna till Allmänhetens Pressombudsman, PO.

Anmälarna ansåg att tidningen återkommande visat prov på dåligt omdöme ifråga om att skilja mellan sak och person samt mellan spekulationer och fakta. Anklagelserna om mobbning, kränkande särbehandling och otillbörligt maktutövande var helt utan saklig grund, och därmed utan allmänintresse, menade anmälarna, som också påpekade att tidningen inte gett de utpekade möjlighet att bemöta kritiken eller strävat efter att återge alla parters ståndpunkter.

Omfattande dokumentation

Tidningen svarade att artikelförfattaren hade gjort stora ansträngningar för att förmå ansvariga förtroendevalda politiker att ta itu med missförhållandena, men han möttes bara av ointresse. Även kommunchefen hade informerats av artikelförfattaren vid ett personligt möte i kommunhuset. Inte heller det resulterade i något.

Till slut återstod bara för artikelförfattaren att informera kommuninvånarna, de kommunanställdas verkliga uppdragsgivare, direkt via pressen. Den omfattande dokumentationen, som utgivaren då och i efterhand tagit del av, bekräftade fullt ut omständigheterna och slutsatserna som redovisades i artiklarna.

Viktigt få bemöta

Allmänhetens Pressombudsman, PO, påpekar att det är viktigt att en person som omskrivs på ett nedsättande sätt ges möjlighet att bemöta de uppgifter tidningen publicerar. En eventuell publicitetsskada kan lindras genom att personen får bemöta uppgifterna, antingen samtidigt i artikeln eller i en uppföljande publicering.

I de anmälda artiklarna riktas hård kritik mot politikerna i kommunen och vad skribenten menar är bristande ansvar för bland annat arbetsmiljöproblem. Skribenten tar också upp ett specifikt ärende gällande en vikarierande miljöinspektör, som han har varit i kontakt med. Anmälarna, personalchefen och samhällsbyggnadschefen i kommunen, påstås ha utsatt vikaren för mobbing och trakasserier.

Kan identifieras

Anmälarna är inte utpekade med namn. Men genom uppgifterna om att det är personalchefen och samhällsbyggnadschefen i Torsås kommun det handlar om, finns det en större krets som kan identifiera anmälarna.

PO:s uppdrag är inte att avgöra om anmälarna faktiskt har mobbat och trakasserat vikarien. Det är dock viktigt att tidningen har belägg för att publicera sådana allvarliga anklagelser. Att skribenten har talat med vikarien är inte tillräckligt.

Tidningen har i sitt yttrande hänvisat till omfattande dokumentation till stöd för uppgifterna, men inte närmare berättat vad det är för underlag den fått, eller på vilket sätt det skulle utgöra stöd för att vikarien utsatts för det artikelförfattaren uppger.

Det framgår också av anmälarnas yttrande att vikarien inte har gjort någon anmälan enligt de rutiner som finns när personal upplever sig trakasserade eller särbehandlade. Det har därmed inte gjorts någon utredning, som ger stöd för tidningens påståenden.

Höga krav på belägg

Skälen till att någon känner sig mobbad och trakasserad varierar från person till person. Det är förstås allvarligt om en person anser sig utsatt för sådant beteende. Men eftersom begreppen saknar en exakt definition, och är nedsättande för den som utpekas som förövare, ställs det höga krav på tidningens belägg innan det kan fastslås att det rör sig om just mobbning och trakasserier. Och i det här fallet har tidningen inte visat att den har haft tillräckligt stöd för att oreserverat peka ut personalchefen och samhällsbyggnadschefen som mobbare och personer som grovt trakasserat vikarien.

Svepande anklagelser

De allvarliga anklagelserna är också svepande. Det framgår inte vad det är för beteende och agerande som ska ha utgjort mobbning och trakasserier. Det gör även att uppgifterna är svåra att försvara sig mot, anser PO.

Med hänsyn till uppgifternas allvarliga art har tidningen haft en pressetisk skyldighet att ge anmälarna möjlighet till bemötande. Det har tidningen inte gjort, vilket innebär att tidningen, enligt PO, har brutit mot god publicistisk sed.

PO menar att vid en samlad bedömning har Torsås-Postens publiceringar orsakat anmälarna en oförsvarlig publicitetsskada, varför tidningen bör klandras.

Oförsvarlig publicitetsskada

Mediernas Etiknämnd delar PO:s bedömning och finner att anmälarna har orsakats en oförsvarlig publicitetsskada. Tidningen klandras för att ha brutit mot god publicistisk sed.

Detta är en förkortad version av nämndens beslut. Beslutet i sin helhet kommer att finnas tillgängligt på Allmänhetens Medieombudsmans/Mediernas Etiknämnds hemsida www.medieombudsmannen.se.

Fotnot: Pressens Opinionsnämnd och Allmänhetens Pressombudsman ombildades den 1 januari 2020 till Mediernas Etiknämnd och Allmänhetens Medieombudsman.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.