Kvinnlig fullmäktigeordförande – Är det en genusfråga?

Centerpartiet vill inte använda kvotering för att öka kvinnors makt och inflytande. Förändringen måste ske från grunden och inte påtvingas uppifrån.  I Vimmerby har Centerpartiet tagit ett avgörande steg i den riktningen då kommunen för första gången sedan starten 1971 har en kvinnlig kommunfullmäktigeordförande.  Detta kommer att fortsätta. Centerpartiet i Sverige har haft tre kvinnliga partiordföranden och har som enda parti haft kvinnlig partiledare i mer än ett decennium. Det hela började med Karin Söder på 80-talet. Dessutom är tre av Centerpartiets fyra ministrar kvinnor.

För att öka kvinnors inflytande i näringsliv och samhälle genomför Alliansregeringen en rad åtgärder för att gynna kvinnors karriärer och företagande. Bland annat har ett treårigt program sjösatts som uppmuntrar kvinnor att starta eget. Regeringen avser att förlänga denna satsning ytterligare ett år. Genom startlagar och avknoppningsstöd ökar möjligheterna dessutom att driva företag inom den offentliga sektorn, där många kvinnor verkar. Sverige har få kvinnor som är företagare. I Europa ligger vi i botten sett till andelen av företagare som är kvinnor. Det förhållandet vill vi förändra. 

När antalet kvinnliga företagare ökar får vi fler som ingår i de informella nätverken från vilka styrelseledamöter och VD: ar ofta rekryteras. När fler kvinnor kommer in i näringslivet undergrävs samtidigt könsroller och strukturer som exkluderar kvinnor från inflytande och delaktighet i samhället. För att samhället ska bli mer jämställt måste förändringen ske från grunden och inte påtvingas ovanifrån. 

Det är viktigt att förstå att könsmaktsordningen även råder inom företagsvärlden och i maktsfärer. Det är därför viktigt att göra företagsledningar och makthavare uppmärksamma på könsmaktsordningen och dess konsekvenser samt att ge dem verktyg att bryta den och därmed göra samhället mer jämställt. Medvetenhet om jämställdhetens fördelar och vinster är också viktigt.

Vi i Centerpartiet vill inte använda kvotering – det gäller att stimulera till jämställdhet inte kommendera fram den. Centerpartiet arbetar, lokalt i Vimmerby, för att placera kompetenta kvinnor på ledande poster. Det är inte alltid att vi förstår den nya situationen och kan förhålla oss till den. Men förändringen måste komma.

Centerpartiet anser att det är viktigt att även näringslivet tar ansvar för att skapa en jämn könsfördelning på maktpositioner.

Curt Tyrberg
Centerpartiet Vimmerby