• / Nyheter
  • / Decentralisera Vimmerbypolitiken!

Decentralisera Vimmerbypolitiken!

Jag har noterat att Magnus Gustafsson (M) har kritiserat förra mandatperiodens beslut då kommunstyrelsen beslutade i enighet på förslag av personalutskottet (PU) att avtalspensionera 37 personer i åldern 61-64 år. Utgångspunkten var att Vimmerby kommun hade en övertalighet på personal inom vissa områden. Det var ett mycket bra och genomtänkt beslut att erbjuda tidigare pensionering för några anställda i de grupper som det var övertalighet i. Alternativet hade varit att säga upp de senaste fast anställda och skicka ner dem till arbetsförmedlingen vilket hade varit helt fel. Samtidigt fick Vimmerby kommun konjunkturstödspengar i och med lågkonjunkturen som vi finansierade kostnaden med. Hur skulle det ha sett ut om kommunen tar emot bidrag, och som tack till alliansregeringen skulle vi säga upp anställda? Det var ju just det detta bidrag skulle gå till, att kunna behålla kommunal service och att motverka nedgång i kommunsektorn trots lågkonjunktur.

Ännu märkligare blir denna diskussion snart fem år efter fattade beslut som personalutskottet var enig i och som Magnus Gustafsson var ledamot i. Dessutom uppmanar jag Vimmerby tidnings läsare att ta del av KS protokoll i november 2009, där framgår nämligen att det var moderaterna som yrkade bifall till personalutskottets förslag att nyttja särskild avtalspension för 37 anställda. 

Personalutskottet jobbade aktivt och regelbundet med kommunens olika enheter och de fackliga organisationerna där dialog och samverkan var honörsord. Jag beklagar att Personalutskottet togs bort för den senaste tidens diskussion om hur vissa kommunanställda uppfattar sin arbetssituation kunde ett personalutskott ha hanterat på ett bättre sätt. Det är dags att decentralisera de politiska nämnderna igen som det var innan 2010 och flytta besluten från den toppstyrda kommunstyrelsen.

Magnus Danlid

Centerpartiet
Tidigare ordförande i PU