• / Nyheter
  • / Ny vattenförsörjningsplan måste fram

Ny vattenförsörjningsplan måste fram

Centerpartiet har lämnat in sitt remissvar angående aktualisering av översiktplanen (ÖP) som antogs 2007.

Det finns ett antal punkter som behöver revideras men vi ser det som att nuvarande ÖP kan aktualiseras under förutsättning att arbetet med att ta fram en vattenförsörjningsplan påskyndas.

Alla kommuner ska ha en aktuell vattenförsörjningsplan som bygger på den regionala planen.  Den antogs i december 2013. http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/Planeringsunderlag/
Regional%20vattenförsörjningsplan%20Kalmar%20län.pdf


Vimmerby kommun har med hjälp av LOVA-pengar tagit fram en VA-plan som antogs av kommunfullmäktige år 2016. Planen är att denna ska följas av en vattenförsörjningsplan. Det finns en styrgrupp och en arbetsgrupp för detta arbete i kommunen och deras arbete behöver prioriteras och resursförsörjas.

2016 har varit ett mycket torrt år och under flera år har vi haft mindre nederbörd än ett normalår. Det har lett till en mycket låg grundvattennivå och nu krävs en mycket nederbördsrik höst och en snörik vinter för att återställa vattenbalansen så att kommunens långsiktiga vattenförsörjning tryggas. Många brunnar på landsbygden har sinat och "brunnborrarna" har haft mycket att göra under sommaren och hösten 2016. Många sjöar visar nu lägre vattennivåer än någonsin. Det är tydliga tecken på att åtgärder krävs även för den kommunala vattenförsörjningen.

Vi har också flera industrier som kräver mycket vatten och tillsammans med en växande besöksnäring så måste vi snarast utreda hur vår vattenförsörjning kan säkras långsiktigt.

Centerpartiet vill prioritera detta arbete och troligen behövs extra resurser för att färdigställa en vattenförsörjningsplan som kan antas som ett tematiskt tillägg till ÖP. Kommunstyrelsen har ansvaret för att ta fram en vattenförsörjningsplan och KS presidie bör lyfta in denna fråga skyndsamt på agendan.

Ingela Nilsson Nachtweij

Centerpartiet i Vimmerby
gruppledare