Motion till Vimmerby kommunfullmäktige

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

I sammanfattningen för det tematiska tillägget till ÖP som hanterar LIS-områden framgår:

”Runt kuster, sjöar och vattendrag finns ett områdesskydd som kallas strandskydd. Syftet är att långsiktigt trygga att alla medborgare, genom allemansrätten, har tillgång till strandområden. Syftet är också att bevara goda livsvillkor för växt- och djurlivet. Inom strandskyddat område är det inte tillåtet att bygga hus, anlägga bryggor, schakta bort jord och flera andra åtgärder, utan att man har fått dispens från strandskyddet. En ny strandskyddslagstiftning trädde i kraft 2009. Enligt denna ska kommunen i sin översiktsplan peka ut lämpliga LIS-områden. Det är områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Inom ett sådant utpekat område får beaktas som särskilt skäl för dispens från strandskyddet.”

Landskapet i Vimmerby kommun präglas av mycket skog och många sjöar och vattendrag. De utgör ett viktigt inslag i landskapsbilden och de har stor betydelse för turism, rekreation och friluftsliv. Samtidigt är strandnära miljöer ofta attraktiva lägen för boende. Strandskyddsplanen är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Vimmerby kommun antog strandskyddsplanen som pekar ut områden vid 12 olika sjöar i kommunen som lämpliga områden för byggnationer den 25 mars 2013.

Centerpartiet ser nu ett behov av att ytterligare öka möjligheterna till strandnära byggande och då är det nödvändigt att utöka antalet LIS-områden i kommunen.

Med hänvisning till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
- att utvärdera strandskyddsplanen utifrån behov av att utse fler LIS-områden.
- att snarast tillskapa fler LIS-områden i kommunen

Ingela Nilsson Nachtweij

för Centerpartiet i Vimmerby kommun