• / Nyheter
  • / Hur tillgodoses patientsäkerheten inom BUP?

Hur tillgodoses patientsäkerheten inom BUP?

Landstingets stora utmaning är att hålla tjänster besatta. Arbetet med att behålla sin personal och rekrytera ny måste stärkas

Alla patienter är i stort behov av kontinuitet i sina vårdkontakter, vilket nu brister inom många delar i landstinget. Hyrpersonal, tillfälliga vikariat och kliniker som tjänstgör åt varandra bidrar inte till den trygghet och den patientsäkerhet som Kalmar läns invånare har rätt till. Just nu drabbas många som har behov av att ha kontakt med BUP, eftersom återkommande kontakt med samma personal är en förutsättning för goda behandlingsresultat.

Jag har fått signaler om att många slutar inom BUP i norra Kalmar län och att lanstinget misslyckas med att rekrytera ny personal. Det gör att personalen minskar, samtidigt som BUPs kompetens efterfrågas i allt större utsträckning, vilket gör att köerna ökar. Mer administrativt arbete läggs på vårdpersonalen, när det istället borde skötas av administrativ personal.

Att behålla personal och tillsätta vakanta tjänster inom BUP måste prioriteras inom landstinget. Nuvarande läge med mindre personal och ökat patientflöde gör situationen ohållbar. Jag blir förfärad när jag hör personal inom BUP säga att de ”tittar” efter andra jobb. Lika förfärad blir jag när jag hör hur många patienter med tillhörande familjer en vårdpersonal kan ha ansvar för i Landstinget i Kalmar län, nu våren 2017.

Med stöd av ovanstående frågar jag följande:

  1. Tycker majoriteten att patientsäkerheten nu är tillgodosedd inom BUP?
  2. Hur ser tillgängligheten ut inom BUP?
  3. Hur många tjänster bemannas nu av ordinarie personal? Hur många bemannas med andra anställningsformer och hur många är vakanta?
  4. Är majoriteten nöjd med bemanningssituationen inom BUP?
  5. Om inte majoriteten är nöjd med nuvarande situation – Vad tänker ni då göra för att bemanna de vakanta tjänsterna?


Magnus Danlid (C)