FRAMTIDA MARKANVÄNDNING

Norr om Astrid Lindgrens gata finns ypperlig mark för bostäder, förskola och skola. Den marken är utpekad till exakt den användningen i utställningshandlingen daterad 8 september 2015. Därför behöver kommunen snarast byta denna mark med kyrkan. Delar av marken äger kommunen redan och den marken är tillräcklig för en byggnation av en förskola med 4-6 avdelningar. VOK-skogen ska inte användas till byggnation av en förskola utan bevaras intakt, anser jag.

Bygger man en förskola här så kan familjerna gå eller ta cykeln till förskolan med sina barn. Det saknas nämligen en förskola i detta område. Det är direkt olämpligt att samla alltför många förskolor i ett område och därför bör inte VOK-skogen användas till fler förskolebyggnationer.

En annan aktuell markfråga är Blåsekulle. Bygg klokt och låt Bo Klok också bygga vid Krönvägen. Bevara Blåsekulle som ett helt grönt område.

Den tredje markfrågan som jag vill lyfta är Karlbergstomten. Den köptes in 2009 men inget händer. Den bör snarast bebyggas med bostäder liknande den miljön som finns på Båtsmansbacken.

Rein Soovik (C)