• / Nyheter
  • / CENTERPARTIETS RAMBUDGETANFÖRANDE

CENTERPARTIETS RAMBUDGETANFÖRANDE

Budgetberedningen har 2018 varit bredare och fler ledamöter och partier har fått tydlig information om kommunens ekonomiska förutsättningar. Det arbetssättet är bättre än det som inrättades med GRÄNSÖ-gruppen 2015 där oppositionen inte tilläts vara delaktiga.

Centerpartiet vill nu tillsammans med Kristdemokraternagöra göra en annan fördelning än Socialdemokraterna och Moderaterna eftersom skolan och barnen kräver det. Vi ser ett större behov än vad S och M ser och vi värnar och vill att våra barn ska få en ännu bättre undervisning och skolgång. Vi ser satsningar på pedagogik och ökat samarbete med arbetsplatser och näringsliv när PRAO nu inrättas. En fråga som Centerpartiet och KD drivit och som nu trots att S i Vimmerby röstade emot sin egen motion om att införa PRAO 2015, kommer att införas av regeringen. Ett mycket välkommet förslag för Vimmerby.

Centerpartiet lägger 1,8 miljoner mer till Barn- och utbildningsnämnden. Vi finansierar detta med minskade arvoden till oss politiker eftersom vi ser att behovet är större i skolan. 0,3 miljoner tas därmed från KS och 1,5 miljoner från oförutsedda medel. I övrigt är alla nämndernas tillskott lika i vår budget.

Centerpartiet ser ett ökande behov av underhåll och viktiga renoveringar av fastigheter som under denna mandatperiod inte fått det utrymme som behövs.

Sköts inte underhåll finns en stor risk att den långsiktiga totala fastighetskostnaden blir större och därmed driftkostnaden. På samma sätt fungerar det med nybyggnationer. Driftkostnaden blir högre för stora nybyggnationerna jämfört med att driva verksamhet i väl underhållna och avbetalda fastigheter.

Därför föreslår Centerpartiet en byggnation av en sex avdelningar stor förskola i Nosshult som ett första steg för att inrätta nattbarnomsorg och kunna stänga tillfälliga paviljonger. Vi ser också en fördel i att kunna bygga flexibla lokaler intill Vimarskolan som kan inrymma antingen förskola eller förskoleklass. Det kan fungera som ett dragspel. Byte av Kyrkans mark norr om staden är viktigt att påskynda för framtida bostäder, förskola och skola.

Vi vill också driva digitaliseringen, vilken på sikt exempelvis minskar kommande kostnadsökningar för äldrevården. Digitaliseringen måste också till för att Vimmerby ska konkurrera som plats för företag och för de som vill flytta hit. Därför vill vi lyfta frågan om att formulera en digitaliseringsstrategi dels för Vimmerby kommun och dels för dess invånare, föreningar, organisationer och företag. Vi måste helt enkelt ta krafttag och arbeta strukturerat med både bredbandsfrågor och digitaliseringsfrågor.

Centerpartiet har därför föreslagit i en motion

- att kommunen snarast tar fram en digitaliseringsstrategi som beskriver hur kommunen ska bli bättre på digitalisering och ligga i framkant vad gäller digital teknik och digitalt användande

- att kommunen utreder hur den hanterar IT-frågor inom kommunen både vad gäller funktion och kostnader.

Centerpartiet vill också lägga investeringsbudgeten på 80 miljoner även om vi ser en hel del andra prioriteringar än S och M. MEN det är inga detaljer i investeringsbudgeten som ska beslutas idag så vi ber att få återkomma om våra prioriteringar i november. MEN en av de viktigaste är att en stor andel av investeringarna ska ske i renoveringar och underhåll av fastigheter och vägar. Vintern har gått hårt åt kommunens vägar och eftersatt underhåll har förvärrat skadorna.

Vi vill också se investeringar som är fördelade över hela kommunen. Vi vill även investera i solel på kommunens fastigheter.

Slutligen ser vi mycket positivt i kommunen med en arbetsmarknad som är god. Företagsklimatet måste bli bättre och den service som kommunen ger sina företag. Bättre möjligheter till högre utbildning måste skapas.

Den handlingsförlamning och brist på visioner som präglat denna mandatperiod anser vi, har orsakat flera såväl dåligt underbyggda som förhastade beslut. Vår slutsats i Centerpartiet är att det behövs ett nytt ledarskap, ett lyssnande ledarskap som tar hänsyn till kommuninnevånarnas uppfattningar och som ser till att det genomförs saker. INTE minst beslutet i förra veckan som Kommunstyrelsen tog i oenighet om att ge ett uppdrag att utforma en 10 avdelningar stor förskola i VOK-skogen vittnar om avsaknaden av lyhördhet hos S och M. Det är en principiell fråga som borde ha beslutats av denna församling.

Vimmerby behöver ett nytt ledarskap! Ett närodlat ledarskap som har Vimmerbys bästa i fokus, för oss som lever, bor och verkar i hela kommunen.

Ingela Nilsson Nachtweij
Centerpartiet i Vimmerby