Motion till Riksstämman 2021: Säkerställa barnets bästa

Barnkonventionen blev lag 1/1-2020, och i lagens artikel 3 kan man läsa följande:

”Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa.”

Samtidigt ser vi att antalet orosanmälningar gällande barn ökar lavinartat. Mellan åren 2018 och 2019 gjorde t.ex. polisen 28% fler orosanmälningar. Det totala antalet orosanmälningar uppgick 2018 till 331 000 stycken.

Alla orosanmälningar leder inte till placeringar i familjehem, HVB-hem eller SIS-hem, men 2019 var 20 400 barn placerade i familjehem och 10 700 barn på HVB-hem. Utöver detta hade fler än 70 000 barn öppenvårdsinsatser.

Enligt Socialstyrelsen kan så många som 6 av 10 orosanmälningar vara orsakade av vårdnadshavarna, och i många av dessa fall finns bara alternativet att placera barnet.

En placering på HVB-hem kan kosta mellan 4000 och 7000kr per dygn (1 400 000kr/år - 2 500 000kr/år), skulle man behöva anlita ett SIS-hem stiger den kostnaden till upp till 15 000kr per dygn eller 5 500 000 kr/år.

Många Kommuner brottas redan förutom dessa placeringar med dålig ekonomi, och det finns alltid en betydande risk att Kommunerna inte ser till barnets bästa då sparkraven ökar.

Med detta yrkar jag:

Att Centerpartiet arbetar för att Staten skall stå för del av kostnaderna för varje placering som måste göras.

Lars Sandberg