Valplattform 2023 - 2026

Bild

Centerpartiet i Vimmerby går till val med följande valplattform som grund för perioden 2023 - 2026.

NÄRINGSLIV:
• Stångådalsbanan - Mötesspår och tågstopp i Gullringen
• Utveckla torghandeln - Tillsammans med lokala producenter skulle vi kunna utveckla torghandeln till en året runt handel i Vimmerby.
• Kompetensförsörjningen - För att klara kompetensförsörjningen i hela kommunen, behöver vi till-
sammans med företagen se vilka utbildningar vi skall ha som tillgodoser efterfrågan effektivast för
företagens bästa.
• Öka invånarantalet - Finns möjligheter att bo. Det byggs nya lägenheter samtidigt som det finns byggklara tomter
• Kommunen skall främja lokal handel

LANDSBYGD:
• Stimulera byggnation i hela kommunen (gratis bygglov för ”nära 0-energihus”)
• Värna skolor och förskolor i hela kommunen
• Stärka civilsamhällets och föreningars möjligheter. (Bygdepeng, årlig föreningsträff)
• Öka ungas möjlighet till delaktighet och inflytande
• Flytta ”hem” ITsam - Flytta ITsams huvudkontor till Vimmerby

MILJÖ OCH KLIMAT:
• Främja solcellsparker, gärna andelsägda
• Påskynda framtagandet av ny vindbruksplan
• Bilpool/cykelpool - Se över möjligheterna att våra bolag inför bilpool/cykelpool.
• Utbyggd laddinfrastruktur i hela kommunen
• Se till att alla ljuspunkter är energieffektiva

TRYGGHET:
• Se över ljuspunkter vid gångstråk
• Främja nattvandringar i samarbete med föreningslivet
• Främja aktiviteter som motverkar ofrivillig ensamhet bland äldre
• Trygghetsboende vid Granen

UTBILDNING:
• Marknadsföra yrkesförberedande program - Tillsammans med våra företag måste vi skapa
gymnasieutbildningar som både lockar våra ungdomar och tillgodoser arbetsmarknadens behov.
• Samverka med universitet och högskolor som ger möjligheter till att studera på hemmaplan.
• Betald vidareutbildning inom äldreomsorgen.

Du kan ladda ner valplattformen HÄR , 2.1 MB. (2.1 MB) (Krävs läsare för PDF-dokument)

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.