Alvesta
Centerpartiet lokalt

Hållbar välfärd

Boendet

Vi vill …

 • att valfrihet råder om boendeform i hela kommunen
 • ta fram markområden för sjönära bebyggelse
 • ha en snabb kommunal handläggning vid byggnation
 • trygga tillgången på hyreslägenheter och tomtmark i hela kommunen

Hur ska det gå till?

 • Bygga attraktiva lägenheter för ungdomsboende, seniorboende och mellanboende i tätorterna (mellanboende: boende för äldre personer som behöver viss hjälp, service och gemenskap men inte har behov av hjälp och tillsyn alla tider på dygnet)
 • Aktivt använda den kommunala LIS-planen för bebyggelse. (LIS: Landsbygdsutveckling i strandnära lägen)
 • God planberedskap för byggnation i alla tätorter
 • Attraktiva markpriser och avgifter
 • Tillhandahålla kommunal rådgivning för enkel och snabb byggnation

Maten

Vi vill …

 • att den offentliga maten tillagas lokalt
 • tillhandahålla mat av god kvalitet efter individens behov
 • använda närproducerade konventionella och närproducerade ekologiska råvaror efter säsong

Hur ska det gå till?

 • Vid upphandling av livsmedel skall minst svensk djurskyddslagstiftning gälla
 • Behålla den höga standard på mat som utmärker Alvesta kommun
 • Stötta och uppmuntra företag med lokal förädling och försäljning av livsmedel

Omsorg om kommunens invånare

Vi vill …

 • att omsorgstagaren känner sig respekterad
 • att omsorgstagaren har valfrihet vad gäller vårdform
 • ha ett samhälle som är tillgängligt för alla

Hur ska det gå till?

 • Utforma vård, stöd och boendet i samråd med omsorgstagaren
 • Anhöriga medverkar i vårdplaneringen
 • Utveckla stödet för anhörigvård
 • Främja kommuninvånarnas hälsa genom förebyggande insatser
 • Stimulera frivilliginsatser
 • Skapa meningsfull sysselsättning i lantlig miljö för personer med särskilda behov (grön omsorg)
 • Prioritera förebyggande arbete för barns och ungdomars psykiska hälsa

Trygghet

Vi vill …

 • utveckla vård, omsorg och skola efter behov
 • öka tryggheten i hela kommunen

Hur ska det gå till?

 • Stimulera fritidsaktiviteter
 • Stödjande verksamheter av fältassistenter
 • Löpande revidering av belysningsplanen
 • Pålitliga funktioner för el, telefoni, larm, räddning, brandskydd, polis
 • Stimulera till grannsamverkan