Alvesta
Centerpartiet lokalt

Miljö och klimat

Energin

Vi vill …

 • att bioenergin är den dominerande kraftresursen
 • öka andelen sol, vind och biogas i kraftproduktionen
 • behålla den småskaliga vattenkraften
 • fasa ut användningen av fossila bränslen

Hur ska det gå till?

 • Fortsätta med utbyggnaden av fjärrvärme
 • Utveckla ny elproduktion i fjärrvärmeanläggningar
 • Verka för en tryggare elförsörjning
 • Verka för fler fordonstankställen för biogas och elkraft
 • Premiera lågenergiförbrukande teknik vid byggnation
 • Solenergisystem vid kommunal byggnation

Naturen

Vi vill …

 • bevara det öppna landskapet
 • minska koldioxidutsläppen
 • minska läckaget av näringsämnen
 • införa begreppet klimatsmart vid arbete med planverk och byggnation

Hur ska det gå till?

 • Värna ett aktivt jord- och skogsbruk
 • Stödja värdefulla bevarandeobjekt/biotoper
 • Verka för översyn av befintliga vattenregleringar
 • Utveckla sedimenteringsdammar i vattensystemen
 • Kanalisera dagvatten till rening
 • Öka antalet miljöcertifierade kommunala verksamheter
 • Företrädesvis använda trä vid kommunalt byggande
 • Undvika etableringar på jordbruksmark