Alvesta
Centerpartiet lokalt

Tillväxt och utveckling

Infrastruktur och kollektivtrafik

Vi vill …

 • förenkla arbetspendling
 • öka framkomligheten på enskilda vägar
 • ha säkra skolvägar
 • att kollektivtrafiken är ett naturligt alternativ vid resor till och från arbete, studier och fritid
 • ha bredband till alla

Hur ska det gå till?

 • Höja standarden på enskilda och statliga mindre vägar
 • Utveckla Alvesta som regionens kommunikationscentrum
 • Utveckla järnvägsförbindelser för både personresande och godstransporter
 • Förbättra bussförbindelser inom och genom kommunen
 • Satsa på cykelvägar i kommunen
 • Utveckla och marknadsföra närtrafiken
 • Öka trafiksäkerheten genom lämpliga förbättringsåtgärder
 • Leda tunga transporter runt Alvesta centrum
 • IT har likvärdig standard och kapacitet i hela kommunen

Ekonomiskt hållbar kommun

Vi vill …

 • prova alternativa driftsformer
 • hålla hög kvalitet på verksamheten
 • ha långsiktig kapitaltillväxt genom överskottsmål
 • ha en kommunal ekonomi i balans
 • öka invånarantalet

Hur ska det gå till?

 • Konkurrensutsätta lämpliga delar av kommunens verksamhet
 • Underlätta utvecklingen av alternativa driftsformer inom kommunens verksamheter
 • Bedriva upphandlingsverksamhet på ett sätt så att lokala små företag får lika bra möjligheter som stora företag
 • Använda EU-medel och nationella medel för verksamhet inom kommunen

Näringsliv

Vi vill …

 • utveckla industriområden
 • tillhandahålla lokaler
 • utveckla Alvesta centrum ihop med näringslivet
 • värna lokal service
 • marknadsföra kommunen och dess möjligheter
 • öka samverkan med Linnéuniversitetet
 • utveckla ett regionalt skogligt kunskapscenter i Alvesta kommun

Hur ska det gå till?

 • Förstärka de kommunala enheterna för näringsliv och markutveckling
 • Utveckla en miljö som ger drivkraft för företag att starta och växa
 • Koordinera samarbetet kommun – näringsliv – universitet
 • Arbeta aktivt med företagsetableringar
 • Stödja tillkomsten av naturinriktade företag