Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Snabbare och närmare vård vid psykisk ohälsa

Centerpartiet satsar 1,2 miljarder över tre år till ny vårdform inom ramen för öppenvårdpsykiatrin. Inom den nya vårdformen ska patienter kunna få snabb hjälp utan remiss vid lättare psykisk ohälsa. I Kronobergs län införde Alliansen denna sorts verksamhet för barn och ungdomar upp till 18 år inom Barn och ungdomshälsan. Det vi nu vill nationellt är att regionerna och landstingen får förstärkning för att kunna erbjuda en nära och tillgänglig vård för alla personer med lättare psykisk
ohälsa. Vi behöver bli mycket bättre på att fånga upp och behandla den psykiska ohälsan innan människor blir sjukskrivna.

Antalet sjukskrivningar som sker till följd av psykiatriska diagnoser fortsätter att öka. Det är lättare psykiska tillstånd, som exempelvis stressymptom, som står för den största ökningen. Kvinnor är överrepresenterade i denna grupp. Tillsammans med nedstämdhet står stressrelaterade symptom för omkring 90 procent av alla sjukskrivningar till följd av psykiatrisk diagnos. Sjukskrivningstiden är också längre för psykiatriska diagnoser än för andra tillstånd. Sammantaget innebär detta att psykisk ohälsa står för den största andelen av de pågående sjukfallen.

Tillgängligheten till terapi och samtalsstöd är idag för dålig och väntetiderna för att få kvalificerad hjälp är ofta långa. Ett grundproblem handlar om den rådande kompetensbristen inom psykiatrin.
Människor med lättare psykiska tillstånd är dock inte alla gånger i behov av att träffa en specialist, utan kan bli hjälpta genom enklare samtalsstöd. I synnerhet är detta sant, då problemen ännu inte har gått så långt att sjukskrivning behövs.

Vi vill också satsa 300 miljoner kronor per år för att korta köerna och öka tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin. Pengarna ska gå till de landsting och regioner som säkerställer att barn och unga får psykiatrisk Vård snabbare än idag. Det är idag endast sex landsting/regioner som når upp till det nationella målet, om att 90 procent av de barn och unga som söker vård ska få komma på
sitt första besök inom 30 dagar. Tyvärr är Kronobergs län inget undantag. Vi har under lång tid haft stora problem med långa köer till Barn och ungdomspsykiatrin. I dagsläget har 26 personer väntat
mer än 30 dagar för ett första besök. 20 personer har väntat mer är 30 dagar för behandling och 334 personer har väntat längre än 30 på en fördjupad utredning. Detta är inte acceptabelt. Vi vill även öka patienternas insyn i kötiderna och införa en nationell portal, där patienterna själva kan se var köerna till BUP är kortast. Vi måste göra insatser nu för att förebygga psykisk ohälsa.

Thomas Haraldsson, C
Ersättare Hälso-/sjukvårdsnämnden Region Kronoberg

Carina Bengtsson, C
2:e vice ordförande regionala utvecklingsnämnden