Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Pressmeddelande

Folkhögskolorna hotas

De tre storstadsregionerna planerar att sluta betala ut mobilitetsstöd till folkhögskolorna i landet. Västra Götalandsregionen tog initiativet och har redan fattat beslutet. Beslut har fattats utan att samförstånd med andra regioner först sökts.

De tre regionerna har låtit göra en utredning om mobilitetsstödet. Även om det är så att de tre regionerna betalar mer i mobilitetsstöd till folkhögskolor i andra regioner än vad andra regioner betalar till skolor i de tre storstadsregionerna, pekar utredningen på att de flesta deltagare återvänder till sitt hemlän efter kursavslut. ”Detta innebär att mobilitetsstödet i första hand finansierar kompetensutveckling av hemlänets egna invånare”, konstaterar utredningen och motsäger därmed ett av de viktigaste argumenten som använts av regionpolitikerna för att avskaffa systemet med mobilitetsstöd.

En översyn som SKL gjorde 2016 av folkhögskolornas finansiering pekade på det angelägna i att värna om de folkhögskolestuderandes fria rörlighet i landet. Olika skolor har olika profilering och olika kursutbud, varför det är naturligt att studerande söker sig till sitt intresseområde oavsett var i landet de ges. Denna möjlighet till fritt sökande av utbildningar skulle hotas om de tre storstadsregionernas beslut genomförs.

Att de tre största regionerna nu verkar beredda att helt avveckla mobilitetsstödet utan att detta förankrats hos andra regioner är ytterst oroande. För vissa skolor med särskilt hög andel utomlänsdeltagare kan det hota skolans framtid, för andra kan det tvinga fram en kraftig reduktion av verksamheten säger Sven Sunesson, 1:e vice ordförande i Regionstyrelsen och initiativtagare till skrivelsen.

Folkbildningen har stor betydelse i dagens samhälle. Den kan stärka människors personliga utveckling, som individer och tillsammans. Folkbildning ger människor verktyg att bygga ett hållbart samhälle, på landsbygd såväl som i stad. Dess potential att främja demokrati, positiv utveckling och hållbarhet för miljö och samhälle är stor. Näthat, filterbubblor och alternativa fakta tar allt större utrymme i opinionsbildningen. Folkbildning kan ge redskap för att värdera mediernas budskap.

Folkhögskolorna spelar också en stor roll för integrationsarbetet och för att ge nyanlända invandrare liksom andra med svag förankring på arbetsmarknaden grundläggande utbildning. Om folkhögskolorna tvingas begränsa sin verksamhet kan även detta arbete skadas.

Våra tre folkhögskolor i länet – Grimslöv, Kronobergs och Markaryds folkhögskolor har en mycket stor betydelse för utvecklingen i vårat län. Både grundutbildning och olika former av specialutbildningar kan hotas.

För det fortsatt goda samarbetet inom Sveriges Kommuner och Regioner borde det vara en självklarhet att inte tre regioner tar ensidiga beslut som påverkar alla regioner, utan att försök att nå samsyn om framtiden gjorts. I värsta fall kan det skada det förtroendefulla samarbetet mellan alla regioner och kommuner som rått inom SKR och tidigare SKL under många år.

Vi uppmanar SKR att försöka hitta en gemensam hållning som kan ge folkhögskolorna fortsatta bra möjligheter att förse oss med bra utbildningar och folkbildning i hela landet säger Sven.

Regionstyrelsen i Region Kronoberg skickar ett brev till SKR och samtliga regioner med förhoppning om att mobilitetsersättningarna kommer att vara kvar.

För vidare upplysning kontakta Sven Sunesson 076-720 76 10