Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Folkhögskolorna hotas

De tre storstadsregionerna planerar att sluta betala ut mobilitetsstöd, för eleverna, till folkhögskolorna i landet. Västra Götalandsregionen tog initiativet och har redan fattat beslutet. Beslut har fattats utan att samförstånd med andra regioner först sökts. Om det genomförs kommer många folkhögskolor att få svårt att bedriva verksamheten. För Centerpartiet är det självklart att försvara folkhögskolornas möjligheter att fortsätta bedriva sin viktiga verksamhet.

De tre regionerna har låtit göra en utredning om mobilitetsstödet (regionernas finansiering av sina elever på folkhögskolorna). Även om det är så att de tre regionerna betalar mer i mobilitetsstöd till folkhögskolor i andra regioner än vad andra regioner betalar till skolor i de tre storstadsregionerna, pekar utredningen på att de flesta deltagare återvänder till sitt hemlän efter kursavslut. ”Detta innebär att mobilitetsstödet i första hand finansierar kompetensutveckling av hemlänets egna invånare”, konstaterar utredningen och motsäger därmed ett av de viktigaste argumenten som använts av regionpolitikerna för att avskaffa systemet med mobilitetsstöd.

För utbildningar gäller i Sverige principen om de studerandes fria val av utbildningsinriktning och plats för utbildningen. En översyn som SKL gjorde 2016 av folkhögskolornas finansiering pekade på det angelägna i att värna om de folkhögskolestuderandes fria rörlighet i landet. Olika skolor har olika profilering och olika kursutbud, varför det är naturligt att studerande söker sig till sitt intresseområde oavsett var i landet de ges. Denna möjlighet till fritt sökande av utbildningar skulle hotas om de tre storstadsregionernas beslut genomförs. Folkhögskolorna driver många specialutbildningar som inte finns på andra ställen och är en förutsättning för många yrkesutbildningar.

Folkhögskolornas finansieringssystem har ända sedan 1872 byggt på att landstingen (nu regionerna) delat finansieringsansvaret med staten, vilket befästes i folkbildningspropositionen 2005. Principen ar dock inte lagfäst vilket innebär att varje region kan fatta egna beslut om finansieringen. Sedan 1970-talet har SKL (numera SKR) lämnat rekommendationer om hur stort mobilitetsstödet ska vara. De flesta regioner har följt och följer rekommendationen.

Att de tre största regionerna nu verkar beredda att helt avveckla mobilitetsstödet utan att detta förankrats hos andra regioner är dock ytterst oroande – framför allt för folkhögskolorna, som därmed riskerar en betydande del av sin finansiering. För vissa skolor med särskilt hög andel utomlänsdeltagare kan det hota skolans framtid, för andra kan det tvinga fram en kraftig reduktion av verksamheten

För det fortsatt goda samarbetet inom Sveriges Kommuner och Regioner borde det vara en självklarhet att inte tre regioner tar ensidiga beslut som påverkar alla regioner, utan att försök att nå samsyn om framtiden gjorts. I värsta fall kan det skada det förtroendefulla samarbetet mellan alla regioner och kommuner som rått inom SKR och tidigare SKL under många år.

För Centerpartiet i Region Kronoberg

Sven Sunesson 1:e vice ordförande Regionstyrelsen och regionråd

Anna Johansson 1:e vice ordförande Regionala Utvecklingsnämnden