Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Debatt

Säkerställ att vår svenska biogas blir en del av samhällets gröna omstart

Regioner i hela Sverige uppmanar nu regeringen att skyndsamt införa de åtgärder som presenterats i den så kallade Biogasmarknadsutredningen. Då kan vi bidra till ett robust och hållbart samhälle post Corona.

I maj 2018 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att kartlägga hur biogasens samhällsnyttor kan tas tillvara på bästa sätt samt ge förslag på hur svensk biogas kan få konkurrenskraftiga och långsiktigt stabila spelregler.

Biogasmarknadsutredningen ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige” (SOU 2019:63) visade att det är samhällsekonomiskt motiverat att införa nya styrmedel för biogas. Detta för att bland annat ge en mer rättvisande ersättning för de miljö- och samhällsnyttor som inhemsk biogasproduktion och användning levererar. I enlighet med denna analys presenterade utredningen i december 2019 förslag till ett nationellt biogasmål samt flera nya styrmedel för biogas.

Vi regioner ser ett behov av att regeringen snarast realiserar utredningens förslag. Med tanke på beskeden i höstbudgeten, samt utifrån regeringens roll som dialogpartner i arbetet med en grön omstart av hela EU, har vi därför gemensamt skrivit ett brev till Sveriges regeringspartier Socialdemokraterna och Miljöpartiet, och samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna.

Vi ser att en ökad inhemsk och regional produktion av biogas på ett avgörande sätt kan bidra till minskade växthusgasutsläpp, en stärkt krisberedskap, övergången till en cirkulär och biobaserad ekonomi samt nya möjligheter för regional näringslivsutveckling.

I ljuset av rådande pandemi har det dessutom visat sig hur sårbart vårt samhälle är, då vi har ett stort importberoende av såväl livsmedel som drivmedel. Regional produktion av biogas är viktigt för att minska importberoendet och säkerställa en trygg försörjning av såväl drivmedel som växtnäring i tider av kris. Försvarsberedningen har i rapporten ”Motståndskraft” tydliggjort vikten av en trygg drivmedelsförsörjning, inte minst till samhällsviktiga verksamheter, samt behovet av en diversifiering av olika tekniker i transportsektorn.

Vi vill därför framhålla betydelsen av att regeringen skapar förutsättningar för att olika sorters drivmedel och tekniska lösningar kan utvecklas parallellt, både för att nå klimatmål och för att vi regioner ska kunna upprätthålla en god krisberedskap vad gäller transporter.

Förslagen i Biogasmarknadsutredningen säkerställer denna diversifiering på ett önskvärt sätt och kommer göra att den inhemska produktionen av biodrivmedel kan öka. I våra regioner finns gott om lantbrukare och andra näringslivsaktörer som vill satsa på biogas, men för att det ska vara möjligt behöver ökade och långsiktiga satsningar på biogas göras på nationell nivå.

Det är därmed oroväckande att Biogasmarknadsutredningens förslag inte realiseras i budgetpropositionen för 2021. Att nuvarande biogasstöd förlängs och att regeringen redan agerat på några av utredningens förslag och möjliggjort en tioårig skattebefrielse för biogas är positivt, men det behövs mer. För att vi ska kunna ta tillvara biogasens viktiga roll behöver det föreslagna stödpaketet av åtgärder (det så kallade Stödpaket I) införas snarast. Dessa åtgärder behöver sedan följas av implementering av övriga förslag i utredningen. Paketet skulle innebära en stor vinst för klimatet och miljön, men är också en angelägen åtgärd för ökad försörjningstrygghet, landsbygdsutveckling, öppna landskap, fler arbetstillfällen, regional näringslivsutveckling och innovation samt nya exportmöjligheter.

Tydliga besked om vad som kommer att gälla framöver är A och O för såväl oss offentliga aktörer som näringslivet. Vi uppmanar därför regeringen att realisera Biogasmarknadsutredningens förslag snarast, men absolut senast i vårändringsbudgeten för 2021. Det skulle innebära ett viktigt kliv framåt i omstarten till ett starkare och mer hållbart Sverige.


Julie Tran regionråd (C), ordförande i trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Region Östergötland

Eva Andersson regionråd (S), ordförande i regionutvecklingsnämnden, Region Östergötland

Tomas Eriksson miljö- och kollektivtrafikregionråd (MP), Region Stockholm

Malin Fijen Pacsay, ordförande (MP), tillväxt- och regionplanenämndens klimatberedning, Region Stockholm

Kristina Jonäng, regionråd (C), ordförande i regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen

Johan Örjes, ordförande (C), trafik- och samhällsplaneringsnämnden, Region Uppsala län

Karin Helmersson, regionråd (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Region Kalmar län

Peter Wretlund, regionråd (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden, Region Kalmar län

Markus Eskdahl, regionråd (S), ordförande för nämnden trafik, infrastruktur och miljö, Region Jönköpings län

Irén Lejegren, regionråd (S), ordförande i regionala tillväxtnämnden, Region Örebro län

Tommy Levinsson, regionråd (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden, Region Västmanland

Magnus Ekblad, regionråd (C) med ansvar för regional utveckling, miljö- och energifrågor, Region Västmanland

Sven Sunesson, regionråd (C), vice ordförande i regionstyrelsen, Region Kronoberg

Karl-Johan Boberg, ordförande (C), tekniska nämnden, Region Gotland