Web Analytics Made Easy -
StatCounter

Budget 2021 - med småländsk klurighet, nytänkande och handlingskraft

Alliansen i Region Kronoberg har nu presenterat sin budget för år 2021. Det är en budget som kommer i kölvattnet av coronapandemin varför förutsättningarna för budgeten är osäkra. Vi ser t.ex. att skatteintäkterna sjunker, biljettintäkterna i kollektivtrafiken har minskat och där vi inte vet hur snabbt de kommer att återhämta sig. Samtidigt har vi osäkerhet kring statsbidragen. Vi vet inte vilka statsbidrag som kommer, hur stora de blir eller hur de ska användas. Detta gör de ekonomiska förutsättningar svårbedömda.

Trots detta är det en offensiv budget som nu presenterats och som med god marginal klarar de finansiella målen med ett resultatmål på +2% (vilket motsvarar +140 mkr). Skattesatsen hålls oförändrad samtidigt som alla nämnder i Region Kronoberg ges resurstillskott i form av utökade budgetramar. Resurstillskottet för Hälso- och sjukvårdsnämnden uppgår till +140 mkr, Trafiknämnden +15 mkr, Vårdvalen +30 mkr, Regionstyrelsen +50 mkr, Kulturnämnden +1 mkr och Regionala utvecklingsnämnden +1 mkr.

Bland enskilda satsningar som lyfts i budgeten kan bl.a. nämnas:

 • Ett tydligt ställningstagande gällande tågtrafik mellan Emmaboda och Växjö. Detta genom att man nu tydligt gör en avsiktsförklaring i att det från och med år 2028, när det nya sjukhuset står klart, ska finnas tågtrafik mellan Alvesta och Emmaboda med hållplats vid sjukhuset i Räppe. Ett utredningsuppdrag påbörjas i detta gällande hur Krösatågstrafiken mellan Emmaboda och Växjö kan startas när Fagrabäcksrondellen byggs om.
 • Som en del i digitaliseringen ska hemmonitoreringen införas både inom primärvården och inom slutenvården på bred front.
 • Att arbeta för att Linnéuniversitetet åter ska få en utbildning till röntgensjuksköterska.
  Utökat friskvårdbidrag genom att ta bort personalens egenfinansiering.
 • Ett uppdrag att tillskapa sex palliativa vårdplatser,
 • Att korta köerna och arbeta bort den vårdskuld som har uppstått till följd av coronapandemin.
 • Ta fram åtgärder för att minska skillnaderna i barntandvården gällande tandhälsa.
 • Förbättrad kontinuitet i primärvården genom fast vårdkontakt och fast läkarkontakt
 • Riktade hälsosamtal till prioriterade grupper
 • Förstärka barnhabiliteringen då barnhabiliteringen kommer att få fler patienter för behandling i och med att de fördjupade utredningarna på BuP nu kommer att öka.