Regionfullmäktige debatterade delårsrapport

Region Kronobergs delårsrapport för årets första åtta månader genererade den längsta debatten när regionfullmäktige sammanträdde i Utvandrarnas Hus onsdagen den 8 november.

Region Kronobergs delårsrapport för årets första åtta månader genererade den längsta debatten när regionfullmäktige sammanträdde i Utvandrarnas Hus onsdagen den 8 november.

I rapporten slog revisorerna genom ordföranden Peter Löfström (m) fast att man mot bakgrund av det redovisade resultatet i delårsrapporten och regionstyrelsens helårsprognos för 2017 gör bedömningen att Region Kronobergs resultatmål, tillika det finansiella målet kopplat till god ekonomisk hushållning, inte kommer att uppnås.

Bakom den slutsatsen ligger den fortsatta ekonomiska obalansen i hälso- och sjukvårdsnämnden samt att nettokostnadsutvecklingen är på en högre nivå än riksgenomsnittet.

På dagordningen stod också interpellationssvar till centerföreträdarna Sven Sunesson och Britt-Louise Berndtsson.

Sven Sunesson interpellerade kulturnämndens ordförande Ragnar Lindberg (s) om kulturens tillgänglighet i Kronoberg.

Här redovisade Ragnar Lindberg att han inte var nöjd med att andelen kulturaktiviteter utanför Växjö under 2016 sjönk till 43 procent när målsättningen för 2017 är 54 procent.

I sitt skriftliga svar till Sven Sunesson lovade Ragnar Lindberg att tillgänglighet till kultur kommer att prioriteras både i det regionala och Sydsvenska utvecklingsarbetet framöver.

Minskad användning av förnybart bränsle

Dessutom interpellerade Sven Sunesson regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (s) angående användningen av förnyelsebart bränsle där målsättningen att 70 procent av de bilresor som görs inom Region Kronobergs verksamhet inte uppnås i senaste delårsrapporten.

–Jag är givetvis inte nöjd med att utvecklingen går åt fel håll beträffande användningen av förnybara bränslen i bilpools- och leasingbilar.Vi måste tydligare och synligare informera bilanvändarna om vilket bränsle bilen de kör ska tankas med och påminna bilansvariga och verksamhetschefer om att målet med 70 procent förnybart bränsle finns och att alla därför ska tanka fossilbränslefritt när de kan, svarade Anna Fransson.

Britt-Louise Berndtsson interpellerade hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Charlotta Svanberg (s) om förskrivningen av Fysisk aktivitet på recept som från och med toppåret 2013, då 1774 recept skrevs ut, under 2016 föll till 1 314 förskrivna recept.

–Arbetet med den faktiska förskrivningen ligger hos varje enskild enhet. All legitimerad personal i Region Kronoberg kan kan förskriva FaR och Region Kronoberg samarbetar med flera av länets alla friskvårdsaktörer, framförallt genom Smålandsidrotten vilket gör det möjligt att individanpassa Fysisk aktivitet på recept, svarade Charlotta Svanberg.

Mötet inleddes med att regionfullmäktiges ordförande RosMarie Jönsson Neckö höll en parentation samt pålyste en tyst minut över bortgångne Sölwe Franzén, Kosta, (c), mångårig revisor i Landstinget Kronoberg och Region Kronoberg.