Positivt svar från Eneroth
om räddningshelikoptrar

Svar på fråga 2019/20:89 av Per Schöldberg (C) Sjöfartsverket och avtal med regioner

Per Schöldberg har frågat mig om jag är beredd att se över uppdrag och instruktioner till Sjöfartsverket och andra myndigheter för att kunna öka samverkan mellan statlig och regional nivå för att använda samhällsinfrastruktur optimalt.

Sjöfartsverket ansvarar för statlig sjö- och flygräddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt myndighetens instruktion. För detta ändamål har Sjöfartsverket sju räddningshelikoptrar. Sjöfartsverket ansvarar för insatser bl.a. när någon är eller kan befaras vara i sjönöd och för sjuktransporter från fartyg.

Sjuktransporter i allmänhet utgör hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och är därmed landstingens ansvar i den mån de inte faller under LSO. Vid behov av helikopterburna sjuktransporter behöver landstingen upphandla dessa tjänster alternativt ha egna helikopterresurser. Sjöfartsverket har emellertid på begäran av vissa landsting, vid särskilda tillfällen, utfört sådana sjuktransporter.

Sjöfartsverket upprätthåller alltså för samhället betydelsefulla helikopterresurser. Det är viktigt att denna resurs kan ställas till samhällets förfogande i trängande situationer.

Jag ser för närvarande över möjligheten och behovet av att förtydliga myndighetens uppdrag gällande dessa flygningar i syfte av att stärka samverkan men utan att påverka den rådande ansvarsfördelningen.

Stockholm den 17 oktober 2019

Tomas Eneroth

Per Schöldberg kommenterar:

–Jag är nöjd med svaret från Thomas Eneroth. Han anser också att räddningskapitalet ska användas på ett bredare sätt än vad som sker i nuläget. Jag är säker på att det kommer instruktioner till Sjöfartsverket och från Centerpartiet kommer vi givetvis att bevaka detta även i fortsättningen eftersom det är viktigt att resurserna används så optimalt som möjligt.