Okonventionella metoder behövs

för att minska vildsvinsstammen

De senaste dagarna har vi i Smålandsposten läst om vildsvinsproblemen hos bl.a
en mjölkbonde i Virestad.


Det är ingen tillfällighet att vi som driver lantbruk i Kronoberg känner oss utsatta.

När Jordbruksverket har frågat bönder hur drabbade de är av vildsvinen visar det
sig att Kronoberg tillsammans med Jönköpings och Kalmar län är de värst
drabbade länen i landet.

I genomsnitt kostar vildsvinsskadorna den kronobergska
bonden 69 000 kr per år !!! Men vissa lantbrukare är naturligtvis mycket mer
drabbade. är genomsnittet. Vilket naturligtvis är omöjligt att ta ut på marknaden.

Skadorna på åkrar och grödor är i vissa bygder så omfattande att lantbrukare
överväger att lägga av eller kraftigt minska sin produktion.

Vad händer då ?

- I många byar, socknar blir det som Naturskyddsföreningen säger ” granifiering
alltså att marker växer igen, vilket redan har skett och sker fortlöpande.
hotas 1400 rödlistade arter !!!

- Vi mister det mosaiklandskap som är så karakteristiskt för våra bygder.

- Vi tappar livsmedelsproduktion,
vilket går stick i stäv med den av riksdagen
beslutade livsmedelsstrategin.

- Konsumenter, offentliga kök, restauranger mm efterfrågar alltmer
närproducera de och här producerade livsmedel, vilket blir omöjligt att tillgodose.

- När den siste bonden i bygden lägger av, så påverkas även annan verksamhet,
som t.ex lokala hantverkare.

- Listan på följden av vildsvinsskador kan göras ännu längre.

Vad är då lösningen ? Problemet är komplext, men enligt min uppfattning har
skadorna, trots en på många håll intensiv traditionell jakt, bara ökat !!
( Många
jägare gör ett stort jobb med i de flesta fall jakt på nätterna )

Så därför måste det till okonventionella metoder för att minimera problemen.

Min lösning är en omfattande fällfångst, som sker under överinseende av
Länsstyrelsen. Där kan lokala entreprenörer sköta tillsynen av fällorna och avlivar,
samt ser till att köttet hanteras och säljs. Det finns en ökande marknad för detta.

Nu hävdar vissa att detta kolliderar med äganderätten. Men vem äger viltet ?
Och
vad säger äganderätten när viltet äter upp bondens grödor?

Till sist; för 30 år sedan hade vi 3000 vildsvin. Idag har vi cirka 300 000 och
fortsätter utvecklingen har vi 30 miljoner vildsvin om 30 år.

Politikerna, som trots varningar från bl a Jordbruksverket, beslutade att vildsvinen skulle ingå i den svenska faunan, borde idag inse konsekvenserna och vidta de åtgärder som krävs.

Det är hög tid att effektuera Naturvårdsverkets målsättning att halvera
viltskadorna inom jord- och skogsbruk.

Med okonventionella metoder kan vi se till att effektivt minska den ständigt
växande stammen av vildsvin. Som utgör ett stort hot mot den svenska jordbruksnäringen.

Thomas Magnusson (c) Rinkaby.