Pressmeddelande

Per Schöldberg (C) deltar i riksdagens demokratifrämjande samarbete med Nordmakedonien

Bildtext: Riksdagens delegation på plats i Nordmakedoniens parlament tillsammans med Nordmakedoniens talman Mr Talat Xhaferi (mannen i mitten längst fram på bilden).


Söndagen den 20 februari till onsdag 23 februari är Per Schöldberg (C) i Skopje. Per Schöldberg ingår i riksdagens demokratifrämjande samarbete med Nordmakedonien och det är i denna roll som Per Schöldberg nu ska till Skopje för arbetet med att fördjupa detta samarbete.

Sedan år 2020 genomför riksdagen ett demokratifrämjande bilateralt samarbete med ett till två parlament i det Östliga partnerskapet eller på västra Balkan. Huvudsyftet med samarbetet är att stärka demokratiska institutioner och förmedla demokratiska värden. Samarbetet planeras pågå två till tre år med möjlighet till förlängning. Först ut är ett samarbete med parlamentet i Nordmakedonien. En parlamentarisk styrgrupp ledd av andre och tredje vice talman och med representanter från samtliga åtta riksdagspartier leder samarbetet, som beslutats av riksdagsstyrelsen. Samarbetet ska handla om att stärka demokratiska institutioner genom ömsesidigt utbyte med fokus på erfarenhetsutbyte mellan parlamentariker, relationsbyggande mellan parlament, stärkta processer och administration. Den av talmannen utsedda styrgruppen leder samarbetet men fler ledamöter och även tjänstemän kan komma att involveras i arbetet beroende på vilka frågor som ska diskuteras.

Brett politiskt deltagande

En viktig del i samarbetet är ett brett politiskt deltagande från båda parter i det bilaterala samarbetet. Samarbetet kommer att fokusera på vad riksdagen som institution har möjlighet att bidra med i relation till andra aktörer som arbetar med demokratifrämjande frågor, det vill säga parlamentens och parlamentarikernas roll i en demokrati samt stödet till parlamentariker. Vilken specifik del av det parlamentariska arbetet man ska inrikta sig på beslutas gemensamt av parterna. Det kan komma att handla om jämställdhet, vikten av representation och opposition, öppenhet och transparens, kontrollmakt och parlamentens lagstiftande funktion.

Aktiviteter styrs av efterfrågan

Riksdagens demokratifrämjande samarbete ska vara efterfrågestyrt och ske i olika former både i riksdagen och i samarbetslandets parlament med inslag av studiebesök, presentationer, seminarier och möten. Samarbetet ska även omfatta tekniskt stöd och kunskapsöverföring av tjänstemän. Samarbetet utgör ett komplement till andra former av parlamentarisk samverkan och finansieras av riksdagens egna medel.

Samarbete med Nordmakedonien inleder

Styrgruppen har beslutat att först inleda ett samarbete med parlamentet i Nordmakedonien. Landet genomförde val under sommaren 2020 och efter att regering bildats och parlamentet formerats har initiala kontakter resulterat i en positiv respons och samarbetet har därmed inletts.

Söndagen den 20 februari till onsdag 23 februari åker nu styrgruppen till Skopje för att fortsätta arbetet. Delegationen leds av Talmännen Lotta Johnsson-Fornarve och Kerstin Lundgren.


För mer information:
Per Schöldberg, 073-072 60 11