Dubbelspår - en strukturbildande satsning som framtidssäkrar Sydöstra Sverige

Bildtext: Sven Sunesson (C) redovisar dagens trafiksituation på tågnätet mellan Alvesta-Växjö.


Satsningen på dubbelspår mellan Alvesta-Växjö handlar om en stor strukturbildande investering. En satsning som alla tre sydostlänen efterfrågar och som Kronoberg dessutom nu påtalat extra genom beslutet om nytt sjukhus i Räppe, där det kommer att bli oerhört viktigt att just kunna nyttja tågnätet i den arbetsmarknadsutvidgning som kommer att vara nödvändig för att klara framtidens personalförsörjning.

Den 21 mars anordnade Centerpartiet ett samtal om hur vi kan skapa förutsättningar för ökad tågtrafik på kust till kustbanan, med fokus på Växjö-Alvesta. De som deltog i detta samtal var Thomas Haraldsson (C) kommunalråd i Alvesta kommun, Sven Sunesson (C) tidigare regionråd Region Kronoberg, Anders Borgehed regionchef Policy sydost, Bo Svensson Trafikverket, Anders Åkesson (C) Trafikutskottets vice ordförande, Per Hansson, Kollektivtrafikmyndigheten samt även Karin Helmersson (C) regionråd Region Kalmar län, Lars Karlsson (C) regionråd Region Blekinge, Elizabeth Peltola (C) regionråd Region Kronoberg, Carina Bengtsson (C) trafiknämndens ordförande Region Kronoberg, David Johansson (C) ordförande samhällsbyggnadsnämnden Alvesta kommun, och Per Schöldberg (C) riksdagsledamot Kronobergs län.

Det var ett givande samtal där det gavs en i stort sett enig bild kring behoven av dubbelspår Växjö-Alvesta. Bo Svensson från Trafikverket var förvisso mer försiktig i sin beskrivning när han förklarade Trafikverkets ställningstagande i deras förslag till nationell infrastrukturplan. Men det var tydligt att även Trafikverket ser behovet av dubbelspår, men att de är bundna av att det måste finnas full finansiering för de satsningar som de föreslår ska tas med i infrastrukturplanen. Där återstår det således att se till att regeringen nu agerar och skjuter till dessa pengar i infrastrukturplanen så att det blir en plan som speglar det behov som hela sydostsverige nu signalerar.

Att det finns behov tydliggjorde bland annat Sven Sunesson (C) som gav en beskrivning av den bromskloss som sträckan Alvesta-Växjö utgör för tågtrafiken i sydöstra Sverige. Detta är den sträcka som har störst antal förseningar i tågtrafiken för Öresundståg. Förseningar som snabbt sprider sig till all tågtrafik i sydostsverige som blir stående i väntan på tåg ska passera getingmidjan Alvesta-Växjö. En tredjedel av alla förseningar på sträckan är just kopplade till problematiken att det inte finns dubbelspår utan att tåg får vänta in vandra för att kunna samsas om detta enda spår. Detta får också följdverkningar på fjärrtågen då dessa ska vänta in försenade anslutningståg i tio minuter enligt avtal. Med tanke på att detta är situationen med dagens trafik på sträckan Alvesta-Växjö, som idag består av 98 persontåg/dygn + godståg så inser var och en vilka problem som kommer att finnas framåt år 2030 när tågtrafiken på sträckan beräknas ha ökat till 136 persontåg/dygn + godståg. Det är en avsevärd utökning av trafik och som i princip kräver att sträckan byggs ut till dubbelspår.

Behoven av dubbelspår förstärktes även av Anders Borgehed, som för handelskammarens räkning framförde att hela sydöstra Sverige behöver kunna kopplas upp på stambanan. Anders Borgehed tryckte även på faktumet att residentstäderna Växjö, Kalmar, Karlskrona och Jönköping idag har väldigt lite ekonomiskt utbyte med varandra. En bidragande orsak till detta är just den bristande tillgängligheten i tågnätet. Sydöstra Sverige har en stor outnyttjad potential som arbetsmarknadsregion och som skulle kunna stärkas genom att tillgängligheten förbättras genom investering i dubbelspår.

Även Anders Åkesson (C) lyfte att dubbelspår behövs för att vi ska få till en arbetsmarknadsutvidgning. Möjligheten till bra kollektivtrafikmöjligheter kommer att vara avgörande för att lyckas med detta. Anders Åkesson menade även att frågan om dubbelspår handlar om jämställdhet i och med att dålig kollektivtrafik framför slår mot kvinnor då det är kvinnor som i större utsträckning än män nyttjar kollektivtrafiken.

Regeringen förväntas ta beslut om den nya infrastrukturplanen i juni. Fram till dess gäller det att få regeringens representanter att lyssna och inse att när enskilda kommuner och regioner är beredda att satsa kommunala och regionala pengar så måste även staten se till att skapa finansiering för denna strukturbildande satsning med ett dubbelspår Alvesta-Växjö som framtidssäkrar sydöstra Sverige.