Kronoberg
Centerpartiet lokalt
  • / Per Schöldberg

Per Schöldberg

Vildsvinsstammen måste reduceras!

Vildsvinsstammen ökar återigen kraftigt detta trots att avskjutningen ökat kraftigt det senaste decenniet. Problemen med vildsvin skiljer sig regionalt över landet där det i vissa delar av Sverige, till exempel i södra Sveriges skog- och mellanbygder, är ett reellt problem för markägare och boende på landsbygden.

För mig framstår det helt klart att detta är ett problem vi måste lösa. En utgångspunkt är att riksdag, jägare, markägare med flera. är överens att stammen faktiskt måste minska. Om det inte finns en gemensam målbild bland intressenterna är det svårt att få något gjort.

Vi vet att trafikolyckor och skadegörelse för markägare ökar. År 2000 rapporterade Jägarförbundet att det sköts ca 5000 vildsvin i landet. 2017 rapporterades 117 000! Av detta kan dras slutsatsen att stammen ökat markant, trots den kraftiga ökningen av skjutna djur. De kostnader som uppstår hos markägare beräknas till mycket stora belopp utöver olägenheter. Mörkertalet för hur mycket investeringar som markägare/lantbrukare avstår på grund av befarade vildsvinsskador är sannolikt stort. Mot bakgrund av detta anser jag att en utgångspunkt måste vara att viltets värde balanseras mot dess kostnader.

Det finns en betydande oro för att den afrikanska svinpesten kan få fotfäste i landet genom vildsvinen. Här krävs motåtgärder. Ett sätt att bättre kontrollera stammen är att överväga utökade jakttider och ta bort förbudet mot att skjuta sugga med smågris i följe. Vidare generösare regler för skyddsjakttillämpningen av dessa regler. En annan åtgärd kan vara ökade möjligheter att tillåta större fällor som jaktmetod, samt att tillåta drönare vid vildsvinsjakt. Vi anser också att utfodring av vildsvin kan regleras genom att avkräva vad och hur mycket som kan utfordras. Vidare måste efterfrågan på köttet stimuleras genom att förenkla för försäljningen av kött och subventionera trikintester. Problemet med vildsvinen går att lösa, men det kräver insatser av alla intressenter som kan påverka frågan.

Per Schöldberg

Riksdagsledamot (C)

Kronoberg