web stats

Skolan är central för utveckling och livskraft

Skola

I Tingsryds kommun har skolorganisationen tvingats till omorganisationer ett flertal gånger under det senaste årtiondet. Varje förändring i skolorganisationen skapar oro och gynnar inte en god arbetsmiljö för någon, vare sig för barn, föräldrar eller skolpersonal. Förändringar i skolorganisationen drabbar på detta sätt kvalitén i skolan

InnehållOrganisationsförändringar riskerar att försämra barnens möjlighet att nå bra resultat och riskerar försämra deras rättighet till trygghet och trivsam arbetsmiljö som är en förutsättning för att ge barnen en bra start under de tidiga åren av en lång skolgång. En trygg och trivsam skolmiljö under dessa första skolår skapar förutsättningar till ett gott lärande och är starkt bidragande till skolmotivation även under barnens senare skolår. Framför allt behöver skolorganisationen ges arbetsro efter alla år av oro kring återkommande organisationsförändringar.

För Centerpartiet är en levande landsbygd som möjliggör att Hela Tingsryds kommun ska leva grunden för vår ideologi och för våra politiska prioriteringar. Ser man till hela kommunens bästa är skolan helt central. En nära skola för de minsta barnen är en självklar trygghetsfaktor, både för barnen och för dess föräldrar. En nära skola i dessa minsta år är en förutsättning för var människor väljer att bosätta sig när de tänker bilda familj. Trygghetsfaktorn är central liksom orternas möjlighet till livskraft. Därför ser Centerpartiet det som nödvändigt att det ska finnas skola för barnens första år i kommunens sju största tätorter.

Alla skolor behöver dock inte av nödvändighet ha kommunen som huvudman. Tvärtom välkomnar Centerpartiet det initiativ som påbörjats i Rävemåla för att där starta en fristående skola. Centerpartiet menar att det för Rävemåla skulle vara positivt om denna friskola kommer till stånd. Detta skulle ge Rävemåla just den trygghet som barn, föräldrar, skolpersonal och övriga samhällsmedborgare så väl behöver efter år av hot om nedläggning av Rävemålaskolan, nu en gång för alla skulle vara överspelad. Framför allt skulle detta ge Tingsryds kommun en positiv utveckling där Rävemåla fortsätter utgöra en självklar viktig del av kommunen.

Centerpartiet menar att det egentligen är fel att föregå Skolinspektionens avgörande gällande huruvida de kommer att bilvilja tillstånd till Rävemåla Friskola AB eller inte. Dock vill Centerpartiet att Tingsryds kommun, i det fall skolinspektionen skulle avge ett negativt svar till denna ansökan, redan nu klart och tydligt beslutar att Rävemålaskolan ska vara kvar som en F-3-skola vid ett ev. avslag från Skolinspektionen.


Mikael Andersson, 2:e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden (C)
Anders Nilsson, ledamot barn- och utbildningsnämnden (C)
Annica Hägg Johansson, ledamot barn- och utbildningsnämnden (C)

 

Läs även debattartikel i SMP här >>