web stats
  • / Nyheter
  • / Biblioteket representerar samhällets närvaro i lokalsamhället

Biblioteket representerar samhällets närvaro i lokalsamhället

Bibliotek

Biblioteken utgör en grundläggande del av ett civiliserat samhälle. I en tid med svikande PISA-resultat hos Sveriges skolbarn måste vi även inse att det finns ett samband mellan just sjunkande skolresultat och biblioteksnedskärningar. Att lägga ned bibliotek är ett svek mot våra skolbarn och mot våra övriga medborgare. Det är ett svek mot vårt moderna samhälle. Vi har helt enkelt inte råd att vara utan tillgång till biblioteken.

Men biblioteken är så mycket mer än tillgång till litteratur och utlåning av fysiska böcker. Biblioteket representerar samhällets närvaro i lokalsamhället och bidrar till delaktighet i samhället genom att vara en mötesplats för utbyte av information och kunskap. Inte minst utgör biblioteken en träffpunkt för det mänskliga mötet som är så viktigt för att vi ska kunna utvecklas och må väl och känna trygghet till samhället. Biblioteken är en självklar del av vardagen och måste vara tillgängligt för alla.

I Tingsryds kommun är det nu dessvärre förslag på att lägga ned ett antal filialbibliotek. Att minska antal bibliotek vore definitivt fel väg att gå och skulle minska attraktiviteten i Tingsryds kommun väsentligt. Tvärtom behöver Tingsryds kommun utöka tillgängligheten för kommuninvånarna och för övriga kommunbesökare. Vi behöver utnyttja bibliotekens potential i vårt integrationsarbete med alla de nyanlända vi har här i vår kommun. Vi behöver även låta biblioteken vara den turistbyrå som biblioteken av naturlighet utgör för våra turistande besökare. Vi behöver öppna upp biblioteken för ytterligare verksamhet, för fler möten mellan människor.

Enligt skollagen ska varje skola ha tillgång till ett skolbibliotek och skolinspektionens tolkning är att detta gäller tillgång till fysiska böcker. Gällande skolbiblioteken är det oerhört viktigt att inte försämra tillgången för våra skolbarn till dessa fysiska böcker. Elektronisk litteratur och den digitala utvecklingen är förvisso något vi ska utnyttja och använda oss av men den fysiska boken kan aldrig ersättas i den tidiga läsinlärningen. Vi i Centerpartiet menar att dessa skolbibliotek bör vara integrerade i folkbiblioteken, En integration med folkbiblioteken ger skolbarnen vanan att även efter sin skolgång använda och se folkbiblioteken som den resurs för utveckling de, de facto är.

I Tingsryds kommun behöver vi gå motsatt väg mot nedläggning och istället satsa på de bibliotek vi idag har i kommunen och utveckla dessa. Tingsryd kommun behöver även i fortsättningen ha filialbibliotek/folkbibliotek och skolbibliotek på kommunens alla sju största orter.


Mikael Andersson, 2:e vice ordförande barn- och utbildningsnämnden (C)
Anders Nilsson, ledamot barn- och utbildningsnämnden (C)
Annica Hägg Johansson, ledamot barn- och utbildningsnämnden (C)