web stats

Budget 2020 - Ett osäkert ekonomiskt läge som kräver eftertänksamhet

Den ekonomiska situationen för Tingsryds kommun har försämrats snabbt. Vändningen är till viss del oväntad. Inte minst finns det alltjämt oklara orsaker till krisen inom vård- och omsorgsförvaltningen. Centerpartiet bedömer att kommunen i detta besvärliga läge långsiktigt behöver justera skattesatsen för att klara de välfärdsuppdrag som åligger kommunen och för att kunna utvecklas som en fortsatt attraktiv kommun att leva, bo och verka inom.

Centerpartiet bedömer att situationen är sådan att det krävs minst en skattehöjning på 60 öre för att långsiktigt säkerställa hög kvalité i kärnverksamheterna och för att skapa marginal för nödvändiga framtida investeringar. Det kommer att krävas hårt arbete inom kommunen för att hantera de kostnadsökningar vi har dragit på oss. De underlag budgeten baseras på indikerar egentligen behov av ytterligare skattehöjning. Samtidigt är situationen alltjämt oklar och därför väljer vi att yrka på en i sammanhanget lägre skattehöjning än kalkylen egentligen kräver. Vi anser nämligen att det är viktigt att inte dra förhastade slutsatser åt något håll och så långt möjligt agera på stabila underlag. Med en skattehöjning på 60 öre ges kommunen möjlighet till ett långsiktigt strukturarbete som ger oss förutsättningar att fortsatt vara kommunen där det är härligt att leva.

Det ansträngda ekonomiska läget ställer dock krav på återhållsamhet. En skattehöjning
är inte något som vi i Centerpartiet tar lättvindigt utan vi ser detta som en absolut
nödlösning. Det gäller att vi är sparsamma för att ge förutsättningar för en långsiktig
stabil utveckling av kommunen. Genom att kombinera en skattehöjning med en stram
budget ger Centerpartiets budgetförslag förutsättningar för denna långsiktighet och ger
möjlighet för verksamheterna till att i lugn och ro genomföra nödvändiga
struktureffektiviseringar för en stabil framtid.

Hänsyn måste tas till att vård- och omsorgsnämnden har antagit en handlingsplan
för att hantera kostnadsutvecklingen inom deras verksamhetsområde. För att ge vård-
och omsorgsförvaltningen förutsättningar att jobba med denna handlingsplan innehåller
Centerpartiets budgetförslag en ytterligare budgetförstärkning till vård- och
omsorgsnämnden med 6 mkr år 2020. Genom förverkligande av vård- och omsorgsnämndens handlingsplan ser vi det som rimligt att dessa pengar återtas med 3 mkr i plan 2021 och ytterligare 3 mkr i plan 2022.

Sammanfattningsvis består Centerpartiets budgetyrkande av följande förändringar i
förhållande till det ursprungliga budgetunderlaget:

 • Höjd skattesats med 60 öre till 21,67 kr.
 • 6 mkr i tillfällig ekonomiskt tillskott till vård- och omsorgsnämnden i budget 2020.
 • Effektivisering med 3 mkr gällande ekonomisk styrning inom vård och
  omsorgsnämnden i plan 2021.
 • Effektivisering med 3 mkr gällande ekonomisk styrning inom vård och
  omsorgsnämnden i plan 2022.
 • Inkomstförstärkning med 14 mkr i plan fr.o.m. år 2021 genom nytt kommunalt
  utjämningssystem (troligtvis beslutar Riksdagen i höst om att införa nytt
  utjämningssystem som börjar gälla redan från år 2020).

Centerpartiets budgetförslag innebär att Tingsryd närmar sig 2%-målet som de ekonomiska riktlinjerna strävar efter och som ger kommunen utrymme för framtida nödvändiga investering. Detta är ytterst viktigt då kommunen måste begränsa behovet av nyupplåning. Allra helst med tanke på att vi just gått igen besparingspaket inom Hållbar ekonomi som just syftade till att minska Tingsryds kommuns låneskuld.