web stats
  • / Nyheter
  • / Inriktningsbeslut för arenafrågan i Tingsryds kommun

Pressmeddelande

Inriktningsbeslut för arenafrågan i Tingsryds kommun

Arenafrågan är en stor fråga för Tingsryds kommun som kräver stor långsiktighet och god framförhållning gällande de kostnader som detta innebär. Inte minst krävs det även god framhållning gällande kommunens övriga kostnader och ekonomiska utmaningar i det långa perspektivet. Coronapandemin har dock grumlat förutsättningarna för att kunna förutse hur de framtida ekonomiska förutsättningarna kommer att bli för en kommun som Tingsryd.

Osäkerheten kring coronapandemins effekter var också just orsaken till att detta ärende om inriktningsbeslut återremitterades av kommunfullmäktige den 22 juni i år. Faran är dessvärre på intet över gällande coronapandemin. Tvärtom ser vi hur smittspridning ökar på bred front runt om i världen. Vi ser även hur ett stort antal länder nu stänger ned sina samhällen för att begränsa spridningen som återigen på många håll är lika illa som den var som värst i våras. Vi kan långt ifrån vara trygga i att Sverige kommer att klara sig undan en andra våg av denna smittspridning då vi dessvärre även här ser att smittspridningen är på uppgång.

Osäkerheten kring vilka effekter som coronapandemin långsiktigt kommer att innebära är således i högsta grad lika stor nu som den var den 22 juni. Från Centerpartiets sida är vi på grund av detta tveksamma till hur ansvarsfullt det vore att fatta ett inriktningsbeslut om en investering i 100-miljonersklassen utifrån det osäkra läget som vi just nu är mitt uppe i. Av denna anledning vill Centerpartiet att vi återigen avvaktar med att fatta något inriktningsbeslut för arenafrågan i Tingsryds kommun till i början av nästa år, när vi förhoppningsvis vet bättre hur denna ev. andra våg av smittspridning drabbar vårt samhälle.

På kommunstyrelsens sammanträde den 19 juni fick Centerpartiet också gehör för vårt yrkande att kommunstyrelsen nu ska föreslå kommunfullmäktige att återigen återemittera ärendet mot bakgrund av det osäkra läget som coronapandemin förorsakar samt besluta att ärendet ska tas upp senast under mars månads fullmäktigesammanträde nästa år.


För ytterligare information:

Anna Johansson (C), oppositionsråd i Tingsryds kommun, 070-609 51 91

Mikael Andersson (C), 2:e vice ordf. bildningsnämnden, 073-153 53 98