web stats

Motion till Kommunfullmäktige:
Bättre politisk styrning av lokalförsörjning i Tingsryds kommun

Centerpartiet anser att det behövs en bättre politisk styrning av användningen av de kommunala lokaler som idag står utan användning. Det behövs ett politiskt ledarskap för bättre lokalförsörjningstrategi i Tingsryds kommun.

Enligt Tingsryds kommuns reglemente för kommunstyrelser och nämnder ansvarar kommunstyrelsen för kommunövergripande politiska avvägningar mellan behov och resurser med stöd av bästa möjliga beslutsunderlag.

Detta innebär att kommunstyrelsen har ett samordningsansvar för kommunens totala lokalförsörjning. Detta samordningsansvar bedrivs idag genom kommunledningsförvaltningen. Kommunledningsförvaltningen bedriver i sin tur detta samordningsansvar genom en arbetsgrupp, kallad Lokalförsörjningsgruppen, vilken består av tjänstemän med ansvar för lokalförsörjningsfrågor på respektive förvaltning. Genom detta förfarande förlorar dessvärre kommunstyrelsen möjligheten att uppfylla sitt samordningsansvar till fullo.

Från politikens sida finns idag ingen representant närvarande i Lokalförsörjningsgruppen. Detta anser vi i Centerpartiet vara en brist som försvårar kommunstyrelsens möjlighet att uppfylla samordningsansvaret gällande lokalförsörjning i Tingsryds kommun.

Centerpartiet menar att det behövs en tydligare politisk styrning av lokalförsörjningen i Tingsryds kommun. Ytterst är det politikens ansvar att kommunens lokaler används optimalt och att lediga lokaler inte står utan användning. Möjligheterna från politiskt håll att påverka lokalförsörjningen är idag för omständlig. Det tar helt enkelt för lång tid för politiken att få igenom en politisk viljeyttring, även när det råder politisk enighet, gällande användning av t.ex. vakanta lokaler i kommunen.

Centerpartiet vill av denna anledning förändra den kommunala lokalförsörjningsstrategin för att ge bättre möjlighet till politisk styrning av lokalförsörjningen i Tingsryds kommun. Lämpligen övertas ledningsfunktionen av Lokalförsörjningsgruppen av kommunstyrelsen så att kommunstyrelsen ges full möjlighet att uppfylla sitt samordningsansvar gällande lokalförsörjningen i Tingsryds kommun.

Centerpartiet yrkar med anledning av ovanstående att organisationen för Lokalförsörjningsgruppen förändras så att det även finns politisk deltagande och närvaro i Lokalförsörjningsgruppen.

 

Motion antagen vid Centerpartiets årsstämma 2017-02-28
För Centerpartiet i Tingsryds kommun:

Mikael Andersson