Budget, kommunhus och simhall

på agendan i kommunfullmäktige

Centerpartiets nya kommunfullmäktigegrupp i Växjö på plats under mötet tisdagen den 20 november.


Två grundliga föredragningar om Växjös kommunhus och den nya simhallen satte i hög grad sin prägel på Växjös kommunfullmäktigemöte tisdagen den 20 november.

Speciellt simhallen engagerade. Här redovisade kommunstyrelsens ordförande Anna Tenje (m) en beräknad totalkostnad på 705 miljoner kronor för att bygga en modern simanläggning med en 50-metersbassäng medan kostnaden för att bygga samma anläggning på Vaktvägen vid Holmgrens Bil skulle sluta på 525 miljoner kronor.

–Sedan finns också alternativet Bäckaslöv där en tidigare detaljplan visade att ytan inte skulle räcka till för att bygga simhallen. Men nu har kommunen tagit fram en ny detaljplan som ger en tillräcklig parkeringsyta, sa Anna Tenje.

Nu har kommunchefen Monica Skagne fått uppdraget att utreda vad man får för 525 miljoner kronor om simhallen byggs vid Växjösjön. Det blir alltså flera tillfällen att återkomma i frågan som aktualiserades redan 2012 och därmed snart fyller sju år.

På agendan fanns också ett beslut om den kommunala budgeten för 2019. Jämfört med beslutet i juni var den blå-gröna budgeten endast justerad på ett par punkter vilket innebar att debatten blev mycket begränsad.

Eva Johansson (c), förste vice ordförande i kommunstyrelsen, poängterade att landsbygden är viktig, allt från små skolor till trafiken.

–Vi behöver också arbeta offensivt för att underlätta trafikflödet kring staden. Vi måste påskynda Södra Länken för att avlasta trafiken och skapa pendlarparkeringar i stadskärnans utkanter, sa Eva Johansson, som också poängterade att kommunen ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare.

–Det ska vara utmanande och utvecklande att arbeta i Växjö kommun. Kompetensförsörjning för de befintliga medarbetarna är lika viktigt som kompetensförsörjning vid nyrekrytering.

Omröstningen om budgeten för 2019 slutade med en blå-grön seger mot socialdemokraternas förslag med 37 röster mot 24.

Fullmäktige antog också i full enighet trafikplanen fram till 2030.

Den innebär en stor satsning på de miljövänliga transportslagen som att cykla och åka buss.

Här framhöll Andreas Olsson (c) att det finns många växjöbor som borutanför centralorten som varken har förutsättningar att åka kollektivt eller cykla.

–För att få vardagen att gå ihop kommer alla dessa även i fortsättningen ha behov av att köra bil och parkera. Vår utgångspunkt är att vi ska jaga utsläppen och inte bilen. Med dessa två utgångspunkter stämmer förslaget på en ny trafikplan väl in på hur centerpartiet och blå-gröna Växjö utmaningarna i trafiken, sa Andreas Olsson.

Som ordförande i Växjös organisations- och personalutskott fick Per Schöldberg bland annat besvara en interpellation från Carin Högstedt (v) angående möjligheterna att ställa krav på arbete/sysselsättning i offentliga upphandlingar.

–Växjö kommun upphandlar för en miljard kronor om året. Det innebär att kommunen är en stor aktör i sammanhanget och därmed också ska ta ett socialt ansvar. Men det är inte helt enkelt, eftersom det har inträffat att de som har fått den här möjligheten inte alltid har tagit den möjligheten. Men det här är en del av den offentliga upphandlingsverksamheten och jag anser att vi ska jobba med att utveckla detta, sa Per Schöldberg.