Coronatider kräver nya initiativ
– tre konkreta förslag.

Vi befinner oss nu i en situation som få av oss har någon erfarenhet av.

Politiken ställs inför frågor och krav på beslut som man aldrig tidigare varit med om; i världen, i Sverige och i Växjö. Beslut som exempelvis fattades i en annan tid måste vi vara beredda att ändra. Nya idéer, nytänkande och snabba insatser krävs.

De flesta branscher drabbas hårt på grund av Corvid-19. En bransch drabbas hårdare än andra just nu; besöksnäringen. Detta är en bransch som växer mycket snabbt och som över tid skapat flest nya jobb. Våra hotell, restauranger, turistanläggningar etc. befinner sig nu i ett mycket utsatt läge. Växjö kommun valde i samband med budgetarbetet 2019 att ifrågasätta sin insats i Växjö & Co.

  • Vi föreslår nu att kommunen drar tillbaka beslutet kring Växjö & Co AB och inleder en dialog om hur samarbetet istället kan UTVECKLAS. Ett samarbete är nödvändigt för att stärka branschen långsiktigt.

Våra ”gröna näringar”, tillika många småföretagare, står inför stora utmaningar när det under våren-sommar börjar bli dags att skörda. Behovet av arbetskraft är och kommer att vara akut då denna arbetskraft vanligtvis kommer ”utifrån”. Just nu beräknar man att det saknas runt 8000 medarbetare för att skörda nödvändiga livsmedel. Även skogsnäringen har svårt att hitta arbetskraft. Här måste vi våga ”gå utanför boxen” och hitta nya lösningar.

  • Vi föreslår att vi omgående inleder diskussioner med ”de gröna” företagen, aktörer på marknaden och kommunens center för arbetsgivarkontakter, allt för att hitta lösningar på den akuta situationen. Och; varför inte även i en dialog med nämnden för Arbete & Välfärd.

Sjukvården och äldreomsorgen utsätts nu för utmaningar man inte varit i närheten av tidigare. Personalbehovet är akut och samtidigt ökar antalet varsel på grund av den kris vi nu befinner oss i. Med andra ord, arbetskraften finns om vi löser matchningsproblematiken.

  • Vi föreslår att Växjö kommun, i dialog med bl.a. privata aktörer, skyndsamt tillskapar snabbutbildningar inom vård och omsorg för att möta upp dessa behov. Liknande utbildningar har redan startats upp på andra håll i landet och finansiering sker genom regeringens krispaket till kommunerna.

Krisen är uppfinningarnas moder. Låt den kris vi nu befinner oss i blir början till ett samhälle som jobbar tillsammans, tillvaratar idéer och ifrågasätter om gamla regler är nödvändiga.

Centerpartiet för företagarfrågor

Claes Bromander Yvonne Ekaremåla Gudrun Holmberg

Tomas Johansson Thomas Karlsson Berne Persson