Det behövs mera Centerpolitik i Coronatider

Idag lever vi alla i en osäker tid.

Coronaviruset är ett hot mot människors liv och hälsa men
det slår också mot företagandet, jobben och på sikt också välfärden. Vi måste därför snabbt
hitta lösningar för att lindra dess följdverkningar såväl på nationell som lokal nivå.

Centerpartiets utgångspunkt är liberal och företagarvänlig. Det innebär också att vi ser att
det är i de mindre och lokalt förankrade företagen som jobb och tillväxt skapas. Det är just
dessa företag som är allra mest utsatta i dagens Coronaläge. En rad åtgärder har redan
vidtagits på nationell nivå för att motverka de negativa konsekvenserna för företagande och
jobb. Men det behövs sannolikt betydligt mer.

I Växjö kommun har Centerpartiet tillsammans med den blågröna majoriteten genomfört ett
antal goda åtgärder i syfte att stödja de lokala företagen. Det handlar bland annat om att
man kortat betaltiden för leverantörer och att man tidigarelägger planerade inköp och
investeringar för att hålla igång ekonomin.

I detta exceptionella läge krävs åtgärder för att snabba på kommunala beslut och minska
onödig byråkrati. Det är viktigt – inte bara i Coronatider – men dessa åtgärder kan nu göra
stor skillnad för berörda företag.

Vi vill dra lärdomar från tidigare samhällskriser och i samband med flyktingkrisen 2015
tillämpades upphandlingar enligt LOU på ett friare sätt, allt för att hantera en svår situation
för samhället. Coronakrisen riskerar att slå mångdubbelt mer mot hela samhället.

Centerpartiet avser därför att ta initiativ till att skyndsamt omarbeta Växjö kommuns
upphandlingspolicy. Det innebär att man:

1. inför fler direktupphandlingar

2.kortar tiderna i upphandlingsprocessen

3. tydligt markerar småskalighet och lokal förankring i upphandlingsunderlag

4.Tydliggör möjligheten för samarbeten mellan olika lokala aktörer i större upphandlingar.

Coronakrisen ställer helt nya krav på oss alla. För oss i Centerpartiet är det viktigt att vara en
motor i företagsvänlig och jobbskapande riktning och som sagt var
- Det är företagandet och jobben som i slutändan säkrar vår välfärd.
Vi avser därför att återkomma med fler förslag
som underlättar för oss alla i en svår tid och framöver.

Eva Johansson Kommunalråd
Andreas Olsson Gruppledare
Claes Bromander
Tomas Johansson
Yvonne Ekaremål
Thomas Carlsson
Gudrun Holmberg
Berne Persson
Centerpartiet i Växjö