Ny utbildning ska förbättra
service i myndighetsutövningen

Blågröna Växjö har en tydlig ambition om att förtroendet för Växjö kommuns service och bemötande i myndighetsutövningen ska vara högt bland kommunens företagare.

Svenskt näringslivs senaste underökning visade dock på att vi inte nått hela vägen. Vi är en växande kommun och strävar vi alltid och att ytterligare förbättras. Vi vet att företagen har stor betydelse för att vår kommun ska fortsätta växa och då behöver kontakten med kommunen upplevas som smidig, kvalitativ och inte ett hinder. Vi eftersträvar en ömsesidig god dialog med för att fortsätta förbättringsarbetet.

Vi vill därför satsa på en återkommande fortbildning för tjänstepersoner med syfte att förbättra service och dialog mellan berörda parter. Ska vi lyckas med att leverera den tjänst och service som efterfrågas måste vi skapa en förståelse för de bådas olika utgångspunkter i och kring de plattformar som dialogerna äger rum; träffar vid tillsyn, tillståndsgivande, rådgivning med mera. Varje besök våra tjänstepersoner utför hos den enskilde företagaren tar värdefull tid i anspråk från deras verksamhet. Därför behöver vi samordna myndighetsutövningens besök för att hålla nere taxor, avgifter och öka kvaliteten i varje enskilt möte.

Det handlar både om att bli bättre på att kommunicera varför kommunen fattar ett visst beslut samt varför tillsyn utförs och vad avgifterna bygger på exempelvis nationell lagstiftning. Vi måste leva upp till förväntningarna när det gäller handläggningstider och ha en god dialog om det skulle dra ut på tiden. Men även vara tydliga och stödjande i processen kring vilka handlingar som ska lämnas in och utgå ifrån företagets förkunskaper genom att ha kunden i fokus. Vi behöver stärka det proaktiva arbetet genom att till exempel informera om ny och befintlig lagstiftning efter företagets behov. Det skapar god grund för att ledtider kan hållas och att förväntningarna ligger på rätt nivå.

Våra medarbetare det viktigaste verktyget för att bli ännu bättre på att ge den service och det bemötande som kommunens företagare efterfrågar. Varje enskild medarbetares kompetens och erfarenhet är värdefull och avgörande en välfungerande myndighetsutövning.

Vi behöver stärka upp förutsättningarna genom ett bättre introduktionsprogram för nyanställda, men även utveckla ett fortlöpande kompetensutvecklingsprogram för alla anställda inom olika branschområden. Detta tillsammans med utveckling av team-arbete för att erfarna medarbetare ska kunna bidra med kunskapsöverföring, men även vara stöd i tillämpning av lagar och regler. Därigenom kan vi skapa goda förutsättningar för kontinuerligt lärande, kompetensutveckling och förbättringsarbete i det vardagliga arbetet från medarbetare till medarbetare.

Med bakgrund av detta vill vi ge kommunchefen i uppdrag:

- Att införa ett nytt introduktionsprogram för nyanställda och utveckla ett årligt program för löpande kompetensutveckling inom service och bemötande i myndighetsutövandet.

- Att arbeta i team där erfarna medarbetare får möjlighet att ha en dialog kring ett ärendes komplexitet och lagstiftningens syfte på ett enkelt sätt, ett utmärkt lärande från medarbetare till medarbetare. För att därigenom även förbättra den påbörjade samordningen av myndighetsutövningens besök för att hålla nere taxor, avgifter och öka kvaliteten i varje enskilt möte.

- Att införa årlig dialogträff mellan förvaltningar med myndighetsservice och företagare för att skapa tydlighet och förståelse genom kommunikation

För Blågröna Växjö

Andreas Olsson (C), gruppledare Centerpartiet
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande