Nya forum för att främja god landsbygdsutveckling

Det här är platsen där vår landskapsmosaik av åkrar och beteshagar, ligger inbäddat i skogslandskapet som omges av sjöar o vattendrag som binder samman stad och land.

Det är förmånen vi har av att vara belägen mitt i grönaste Småland. Vi är en del av den blå zon där många lever längre än på andra ställen i Sverige och världen. Anledningen är oviss, men visst skulle det kunna bero på en spännande matkultur och den naturskatt som förgyller vår vardag runt om i kommunen. Något som kort och gott kan beskrivas som livskvalitet.

Vår landsbygd har mycket att erbjuda och många attraktiva besöksmål är fortfarande okända för somliga kommuninvånare. Det behöver därför skapas bättre möjligheter för att synliggöra dess potential. Idag sker landsbygdsutveckling i dialog mellan olika intressenter, men det skulle kunna stärkas genom en lokal motsvarighet till landsbygdsriksdagen. Kommunen kan stödja uppstartsfasen och ta initiativ till ett landsbygdsfullmäktige och landsbygdsnätverk där sockenråd, byalag, föreningar med flera kan träffas. Tillfället kan innehålla inspirationsföreläsningar, externa utställare och även ge möjlighet till dialog mellan till exempel sockenråd, byalag, bygdegårds-, hembygdsföreningar med flera, för ökade möjligheter till att dela med sig och kopiera intressanta idéer. Under 2021 går det att genomföra i digitalform utifrån det rådande läget, för att under kommande år vara placerat i nära anslutning till den nationella landsbygdsriksdagen, då många vill åka men inte har möjligheten att delta i detta event.

Vi har en fantastisk landsbygd som har mycket att erbjuda. Det måste vi lyfta fram och ge uppmärksamhet. Kommunen bör därför även hjälpa till med att skapa ett forum som ger bygderna möjlighet att presentera och marknadsföra sin bygd. Vi lever just nu i annorlunda tider och för 2021 bör alternativet därför vara ett filmklipp om våra tätorter/byar som skulle kunna finnas på kommunens hemsida. Landsbygds-ambassadörer skulle då kunna lyfta fram sin bygd och ta avstamp med ett digitalt program i samband med MAT 2021, med siktet inställt på att en landsbygdens dag 2022 blir en kompletterande del av det återkommande eventet Matrundan.

Vår förhoppning är att initiativet på sikt ska kunna skapa bättre förutsättningar för alla kommuninvånare att bo och verka där de vill, inte där de måste. Det bidrar till en attraktiv och levande kommun på riktigt.

Med bakgrund av detta vill vi ge kommunchefen i uppdrag:

  • Att Växjö kommun utreder förutsättningar för att i samverkan med civilsamhället på landsbygden tillskapar ett första landsbygdsfullmäktige i nära tidsanslutning till landsbygdsriksdagen.
  • Att se över förutsättningar för att inrätta en årlig landsbygdens dag i Växjö kommun i samband Matrundan och marknadsförs genom ett kompletterande program.

Andreas Olsson (C), kommunalråd 1:e vice ordförande Kommunstyrelsen
Thomas Magnusson (C), ersättare i Kommunstyrelsen