NY VERKSAMHETSMARK FÖR FLER FÖRETAG
OCH FLER JOBB I HELA KOMMUNEN

Sedan 2018 har vi tillgängliggjort stora arealer verksamhetsmark.

Nylanda med sina 140 hektar tillhör det största området tillsammans med Ekeberg som har utökats med ytterligare 17 hektar ny mark. I dagsläget har vi sammantaget drygt 19 hektar verksamhetsmark ute i våra mindre tätorter som står redo för försäljning.

Den efterfrågan vi ser från intressenter gällande mark utanför Växjöstad, indikerar på att vi behöver göra mer och utöka dialogen med våra intressenter så att vi blir bättre på att möta varje enskilt företags behov. Vi har därför gett ett särskilt uppdrag under året som syftar till att se över befintlig verksamhetsmark på landsbygden och utöka den utifrån efterfrågan.

Detta är ett viktigt steg i riktningen mot att skapa bättre möjligheter för företagsetableringar och fler arbetstillfällen.

För oss är det en självklarhet att det ska vara lätt att både leva och verka i hela kommunen,
skriver Anna Bergkvist Tenje (M), Andreas Olsson (C), Jon Malmqvist (KD), Gunnar Nordmark (L) och Magnus P. Wåhlin (MP) i dagens artikel.

https://www.smp.se/debatt/ny-verksamhetsmark-for-fler-foretag-och-fler-jobb-i-hela-kommunen-ac9555ce/?fbclid=IwAR3XXaQbvu-kGjBgdNOGx-mdf6NIqcDbATVCqZp3-w5o5vBcYW5FPEQXt2s/