Långsiktighet i bolagsfrågan

Budgetfullmäktige beslutade i november 2020 att utreda en förändrad bolagsstruktur i Växjö kommun.

Innan utredningen har presenterats har det i debatten förekommit förslag på hur resultatet bör se ut – i denna bolagsdiskussion har Centerpartiet ett antal huvudfokus.

-Tid för diskussion: Den tänkta processen att presentera ett utredningsförslag redan under våren och beslut strax efter kändes för kort. Stora och viktiga frågor måste få ges tid för att kunna presentera ett innehåll och ägardirektiv som håller för en granskning och politisk hantering. Därför är vi positiva till att tidpunkten för politiskt beslut har flyttats fram till efter sommaren.

-En stark bolagskoncern: Vi vill se ett starkt koncernbolag, VKAB (Växjö Kommunföretag AB) där dotterbolagen ges muskler och mandat som behövs för att lösa sina uppdrag och samtidigt bidra till kommunens utveckling. Vi anser att stora delar av de problem som presenterats kan lösas inom ramen för ett professionellt koncernbolag och genom en bättre samverkan mellan dotterbolagen. Det kan gälla samsyn kring likviditet, specialistkompetenser, administrativa stödfunktioner, investeringsbeslut, IT, med mera.

-Växjö behöver ett självständigt Science Park bolag: Renodla Videum Science Park och ge bolaget den roll som näringslivet efterfrågar; nämligen en stark aktör och brobyggare som underlättar samarbetet med Linnéuniversitetet. Videum Science Park ska flytta fram sin position och vara den spjutspets som stimulerar inkubatorverksamhet, affärsutveckling, hjälper nya företag med finansiella lösningar/digitalisering, skapar mötesarenor och värdeskapande nätverk. Och givetvis också en hävstång som lockar nya FoU-företag att etablera sig i Växjöregionen.

-Säkerställ en stark utvecklingsfunktion på landsbygden: Idag fyller till stor del Vidingehem denna roll. Vi anser att Vidingehem inte får avlövas, tvärtom behövs ett starkare bolag med ett större och utvidgat mandat som kan säkerställa en positiv utveckling för de drygt 23 000 invånare som bor i Växjös tätorter och på landsbygden. Närvaron med lokala servicekontor i hela kommunen måste garanteras och överensstämmer väl med förslaget till ny översiktsplan. Centralisering och stordrift är inte lösningen på alla problem!

Andreas Olsson, kommunalråd (C)
Annika Nilsson, gruppledare (C)
Thomas Magnusson, kretsordförande (C)
Anders Bengtsson, styrelseordförande Vidingehem (C)