I DEN BLÅGRÖNAS BUDGET I VÄXJÖ KOMMUN SOM FÖRESLÅS TILL 2022, INNEHÅLLER MÅNGA KONKRETA CENTERFÖRSLAG

bla följande

- Bättre uppföljning av krav på offentlig upphandling.
- Höjt friskvårdsbidrag
- Verksamhetsinriktade hälsofrämjande insatser
- Inrätta ett råd i syfte att förbättra näringslivs klimat
- Förstärka det uppsökande arbetet för nya företagsetableringar
- Öppen förskola vid alla familjecentraler
- Uppmuntra fler uttalade profiler på förskolor och skolor i hela kommunen
- Utred om omvänd skolskjuts
- Förstärkt satsning på trygghet i hela kommunen
- Tillgång till fler laddstolpar
- fler villatomter i hela kommunen
- mm mm