Växjö kommun gör satsningar på elever och personal för att kompensera utbildningsskuld

Under hösten 2021 kommer utbildningsnämnden i Växjö kommun göra flera satsningar inom olika personal- och elevområden.

Syftet är att kompensera för den befarade utbildningsskulden, i form av distansundervisning och sjukfrånvaro, som coronapandemin medfört. Satsningarna som kommer genomföras är:

  • En förhöjd grundbemanning med 4.5 mkr till förskolan, grundskolan och gymnasiet där centralt placerade poolanställd personal (fem per skolområde) kan förstärka ordinarie grundbemanning vid tillfällig personalfrånvaro.
  • Förstärka barn- och elevhälsans psykosociala uppdrag med totalt 1.7 miljoner kronor, satsningen går till en utökad bemanning som avser grundskola och gymnasium.
  • Utökad lovskola och läxhjälp för att stötta elever i grund- och gymnasieskolan att nå kunskapsresultaten.
  • Förstärkt satsning på digitalisering och matematik genom ett pilotprojekt, Matteappen.