NYHETER I KOMMUNPOLITIKEN

Wilhelmshill föreslås bli sommarläger för barn och unga

Växjö ska vara en fantastisk plats att växa upp på. Barn och unga ska tidigt i livet ges goda möjligheter att skapa goda sommarminnen och förvärva erfarenheter som stärker tron på sig själv. Sommarlovet är för många barn och unga en tid som symboliserar frihet, glädje, resor med familjen och kanske möjligheten till ett första sommarjobb.

Tyvärr är det inte så för alla. Blågröna Växjö vill att alla barn och unga vuxna ska kunna få just den möjligheten till en rolig och utvecklande sommar. Redan idag finns möjligheter att ta del av Scensommar på Bergendalska gården, delta i aktivt lov och våra fritidsgårdars breda utbud av sommarlovsaktiviteter. Runt om i kommunen erbjuds även olika daglägerverksamheter. Utbudet är brett men vi ser att vi kan och vill göra mer ännu mer. Därför vill vi tillskapa ett nytt sommarläger vid Wilhelmshill för att skapa fler meningsfulla sommaraktiviteter under dagtid för barn och unga på sommarlovet.

Vår förhoppning är att det även ska kunna ge nya arbetstillfällen för unga vuxna i form av ledarroller vid den nya daglägerverksamheten. Wilhelmshill har en särskild plats i många Växjöbors hjärta. Det gör att vi tycker det är särskilt viktigt att satsningen som nu planeras för görs i samarbete med så väl externa aktörer, idrotts-, kultur- och intresseföreningar så att platsen kan tillgängliggöras för både ung och gammal.

Vi ser därför med fördel att vi tillsammans med externa aktörer och daglig verksamhet etablerar en enklare caféverksamhet under de tider på sommaren då lägerverksamheten inte bedrivs. Tillsammans kan vi utveckla Evedal och Wilhelmshill till en ännu attraktivare plats för alla. Tryggheten kan inte vänta Alla har rätt att känna sig trygga.

Det är kärnan i varje demokratiskt samhälle som bygger på allas lika rättigheter, frihet att vara sig själv och möjligheten att förverkliga sina drömmar. När något så grundläggande hotas av kriminella och orosmakare måste vi agera. Växjö har under flera år haft generellt positiv utveckling när det gäller den upplevda tryggheten. Det är resultatet av ett intensivt samarbete mellan kommun, polis och berörda aktörer.

Vi ser dessvärre att Växjö följer en nationell trend och att den upplevda otryggheten på vissa områden åter ökar. Vi har därför påbörjat en förstärkt mobilisering och avsatt flera miljoner kronor under 2020/2021 för ökad trygghet och säkerhet. Blågröna Växjö förstärker därför trygghets- och säkerhetsarbetet i hela kommunen med över 10 miljoner kronor 2022. Det gör att vi kan tillskapa en händelse- och trygghetskarta - över hela kommunen för att få en gemensam lägesbild med polisen. Tillsammans kan sätta in rätt insatser och skapa tryggare miljöer.

Vi förstärker även genom att: Införa extra ordningsvakter – under juli och augusti för att öka tryggheten i det offentliga rummet ytterligare. Ökad kameraövervakning för att både förebygga och klara upp fler brott. Öka trygghetsarbetet på Campus ytterligare – den nu upplevda otryggheten som framförallt syns bland unga kvinnor på universitetsområdet är oacceptabel.

Arbeta med arbetsmetoder som Purple Flag - för att göra stadskärnan tryggare, attraktivare och mer hållbar plats med ett variationsrikt kvällsutbud. Utöka vår lokala myndighetssamverkan - för att bekämpa fusk, bedrägerier och bidragsbrott som är grundplåten för organiserad brottslighet. Det ger även mer kraft åt våra tidiga insatser och identifierar barn i riskmiljöer.

Öppna fler familjecentraler – i Lammhult och Braås med förskola i nära anslutning. Syftet är att främja inkludering, öka jämställdheten och kunna ge rätt individinsatser i ett tidigare skede. Trevlig sommar!

Du följer väl oss på sociala medier?