Starkt företagsklimat skapar välfärd i ett attraktivt Växjö

För en kommun som Växjö är behovet stort av att det finns gott om starka och växande företag – små som stora. Företagen och deras medarbetare bidrar till att skapa välfärd och välstånd – skatteintäkter som sedan kan omvandlas till ännu bättre skolor, högkvalitativ omsorg och synligt trygghetsarbete. Givetvis behövs dessutom resurser till en god miljö och en ändamålsenlig infrastruktur i hela Växjö kommun. Allt detta kommer att öka attraktionskraften för vår kommun.

De senaste åren har inte företagsklimatet i Växjö utvecklats helt tillfredsställande. För ett ännu starkare företagsklimat behöver vi därför satsa på fler och bättre dialoger med näringslivet. Vi behöver ännu fler förhållningssätt som innehåller positiva attityder från Växjö kommun.

Jobb och tillväxtfrågor liksom en serviceinriktad och tydlig och enhetlig myndighetsutövning är prioriterade frågor för Centerpartiet. Mår företagen bra mår också kommunen bra. Trots svåra tider i vår omvärld får vi inte göra avkall på att fortsätta utveckla och stärka vårt näringslivsarbete. Målsättningen är tydlig Växjö kommun ska ha Sveriges bästa företagsklimat.

Centerpartiet har under senare tid drivit på näringslivsarbetet inom några områden som vi bedömt som viktiga. Det handlar bland annat om att få till förenklade upphandlingar samt upphandlingsskola för företagen. I år införs ett näringslivsråd och fler branschdialoger. Vi har också arbetat för att förbättra kommunens service till det lokala näringslivet och våra medborgare.

Centerpartiet kommer att fortsätta trycka på för ständiga förbättringar så att Växjö kommun blir den företagsvänliga kommun som vi ska vara.

Vi vill:

  • Införa en servicegaranti för bygglov på 4 veckor – annars lägre avgifter
  • Arbeta vidare med utbildningar för att främja goda dialoger och positiva attityder
  • Verka för fler nya företagsetableringar samt aktivt stöd med verksamhetsmark vid företagens expansion i möjligaste mån
  • Satsa extra för att öka kvinnors företagande i kommunen
  • Medverka till att utveckla Växjö flygplats

Centerpartiet vill att Växjö ska vara en företagarkommun på riktigt. Vi kommer att göra vårt jobb – var så säkra på det.


Andreas Olsson (C) kommunalråd och kommunkandidat
Claes Bromander (C) kommunkandidat