Valarbetet 2017

Centerpartiet och kristdemokraterna i svenska kyrkan hade beslutat tidigare att ha lokal samverkan även detta kyrkoval.

Det direkta Valarbetet började med att alla kandidaterna på kyrkofullmäktige listan samlades för ett uppstartsmöte. Då valdes även en kyrkovalsgrupp, som fick till uppgift att utforma den folder vi skulle använda detta kyrkoval. Denna grupp utformade folder för 2017 och foldern kompletterades med de fotografier som togs av de kandidater som kunde närvara vid fototillfället.

Foldern innehåller vår syn på hur kyrkans arbete bör bedrivas den kommande mandatperioden och vilka förtroendevalda som ska arbeta för att förverkliga detta.

Foldern har tryckts av Älvsby-Tryck.

Sedan har en grupp på ca 10 personer satt folder, central folder och röstsedlar i drygt 4 200 kuvert.

Dessa kuvert har sedan delats ut till samtliga hushåll i Älvsbyns kommun via posten.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.