Vår målsättning inför åren 2018-2021

• Att ännu tydligare göra kyrkan synlig i vår bygd.

• Att främja en god arbetsmiljö som bidrar till ökad inspiration i verksamheten.

• Vi vill värna om det ideella engagemanget för ökad delaktighet och medverkan i gudstjänstliv och församlingsverksamhet.

• Att uppmuntra barns deltagande i gudstjänsten.

• Låta barn och ungas idéer ta plats i församlingens verksamhet.

• Återstart av dagverksamhet (typ tisdagscafé).

• Att göra extra insatser för barn och ungdomar, gärna i samarbete med skolan.

• Vi vill stödja en fortsättning av barn- och ungdomskörerna.

• Sång och musiklivet i församlingen skall tillvaratas och utvecklas.

• Att värna om besöksgrupper i hela kommunen med tanke på alla ensamma.

• Byagudstjänsterna skall bli mer frekventa och attraktiva.

• God ekonomisk hushållning skall prägla förtroendevaldas beslut.