Bodencentern motionerar

Här hittar du äldre motioner som Bodencentern lagt fram i fullmäktige.


Till kommunfullmäktige 2016-06-09

Motion av Lili-Marie Lundström (C) om Kommunal handlingsplan för suicidprevention

Yrkande

Centerpartiet föreslår att kommunfullmäktige besluta

att Bodens Kommun tar fram en kommunal handlingsplan för suicidprevention.

Bakgrund

I Sverige begår varje år cirka 20 individer per 100 000 invånare självmord. Det är idag i Sverige fyra gånger vanligare att begå suicid än att omkomma i trafikolycka. Varje enskilt fall av suicid vittnar om personliga tragedier och det medför också stora samhällsekonomiska konsekvenser, när unga män och kvinnor avslutar sitt liv i förväg. I åldersgrupperna 15-44 år är suicid i dag den allra vanligaste dödsorsaken.

Suicidprevention är komplext. Det är en tydlig könsaspekt där det är flerdubbelt vanligare att män begår suicid än kvinnor. Många gånger begås självmord utan att innan söka vård inom landstingets ram, eller söka stöd inom socialtjänsten, trots att suicid oftast sker under livskriser där behovet av stöd är som störst. Ett suicidpreventivt arbete berör flera delar den kommunala verksamheten såsom skola, socialtjänst, fysisk planering, omsorgen med mera.

Sverige har sedan ett riksdagsbeslut 2008 antagit nationella strategier för suicidprevention. Strategierna berör såväl verksamhet inom statens, landstingens som kommunernas ansvarsområden.

De nationella strategierna är:

  1. Insatser som främjar goda livschanser för mindre gynnade grupper.
  2. Minskad alkoholkonsumtion i befolkningen och i högriskgrupper för självmord.
  3. Minskad tillgänglighet till medel och metoder för självmord
  4. Självmordsprevention som hantering av psykologiska misstag
  5. Medicinska, psykologiska och psykosociala insatser
  6. Spridning av kunskap om evidensbaserade metoder för att minska självmord
  7. Kompetenshöjning av personal och andra nyckelpersoner i vård och omhändertagande av personer med självmordsproblematik
  8. Händelseanalys av Lex Maria-anmälningar
  9. Stöd till frivilligorganisationer

I det svar jag fick på min enkla fråga i KF 160530 beskrev kommunalrådet Catarina Ask att Bodens Kommun samverkar med Norrbottens läns landsting i ett förebyggande arbete mot psykisk ohälsa. Det individinriktade arbetet bedrivs i huvudsak inom hälso- och sjukvården där landstinget har ett vårdprogram för depression och ångest. De nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom ger ett bra stöd för den regionala och lokala nivån att arbeta med vetenskapligt granskade metoder för att förebygga suicid.

Detta anser vi i BodenCentern är en början men inte tillräckligt. Kommunen behöver en konkret samordnad handlingsplan för hela kommunens verksamhet för suicidprevention, baserad på nationella och regionala riktlinjer.

Lili-Marie Lundström

Centerpartiet


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.