BodenCenterns valprogram 2018

´

Fler medborgare i Boden som jobbar och mår bra. Centerpartiet i Boden

1. Inledning

Politik är ett långsiktigt och tålmodigt utvecklingsarbete. Insiktsfulla politiker vet att valrörelsen pågår kontinuerligt. Trovärdighet bygger vi upp under en lång tid. Men vi vet också att väljarnas rörlighet ökar. Fler och fler bestämmer sig allt senare för hur de skall rösta. Centerpartiets styrka är att vi finns i alla nivåer, kommun, region och riksdag, med en politik som är trovärdig och hållbar. Vi kallar den Närodlad. Det gäller att vara väl rustad och beredd! Nu startar vi resan Framåt mot ett närodlat val 2018 med ett nytt ledarskap. Ett ledarskap som skapar fler medborgare i Boden som jobbar och mår bra.

2. Boden Centern i valrörelsen

Centerpartiet i Boden är det parti som lyssnar på människor, tar deras problem och beskrivning av vardagen och dess utmaningar på allvar. Samtidigt ska vi presentera vår idé och våra konkreta förslag till lösningar.  Centerpartiet möter medborgarna både vid personliga möten och via brev och sociala medier.

Centerpartiet ska representeras av kandidater, övriga medlemmar och sympatisörer som med engagemang deltar i valarbetet. Vårt arbete ska präglas av god samtalston och positiva överraskningar.  Våra kandidater och valarbetare ska känna trygghet i och stolthet över de budskap som förmedlas. Det är medlemmarna som ger syre till denna verksamhet. Vi är ett parti som är för. För utveckling av ett Boden på väg Framåt!

Centerpartiet ska vara en öppen och tillgänglig organisation. Vår krets ska engagera nya medlemmar.  

Väljare ska kunna känna igen Centerpartiet genom alla politiska nivåer eftersom vi jobbar som en organisation. Nationell och Regional politik ska omvandlas till att gälla i kommunen med konkreta förslag. Vi har en politik som utgår ifrån individen och allas lika värde. Vår politik är Närodlad. Vi är beredd att samarbeta med de som delar våra värderingar. Vem det är tar vi ställning till när vi sett utgången av detta val för här ställer vi upp som ett parti med tydliga förslag och åsikter för vad vi är för. Vi är för det som för Boden Framåt!

3.  Centerpartiet är ett närodlat val som för Boden Framåt!

Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld. Med en levande debatt och med det fria ordet som grund får vi ett samhällsklimat där människor kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag. Vår politik bygger på reformer som är viktiga i närområdet, där vi bor och lever– ” En närodlad politik”. Där vi tar tillvara allas potential att bidraga till utveckling. 

Hela Boden ska utvecklas

Bodens Kommun bör fortsätta att utveckla företagsklimatet i Boden så att fler företag etableras genom förenklade regler och tillgängligare information och stöd.

Genom att delar av de värden som skapas från exploatering av naturresurser ska regionaliseras, vinster från naturtillgångar stannar på orten, ökar möjligheten att bedriva verksamhet inom hela kommunen. I Boden och Norrbotten ska inte ersättningsjobb skapas utan riktiga jobb.

Integrationen i Bodenskommun tillsammans med föreningar och näringsliv skapar förutsättningar för nyanlända att fort få kunskaper i svenska samt få kontakt med arbetsliv/näringsliv för att på så sätt snabbt komma ut i arbete. Ett snabbt beslut om kommuntillhörighet möjliggör att insatser för att integreras kan påbörjas.

Centerpartiet i Boden värnar alla kommuninnevånare, oavsett var du är född.

Skolan i Boden ska vara modern och här får lärare möjlighet att vara lärare. Skolan är en trygg och utvecklande miljö både för elever och personal. Genom att stödja och stimulera elever får alla möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.

Centerpartiet står bakom en utveckling och nyansering av försvarsmaktens funktioner i Boden, vi har ett respektfullt arv att bära och vi har kunskaperna att göra det på ett bra och för samhället utvecklande sätt. Försvarsmakten skapar trygghet i samhället, något våra väljare tycker är viktigt. Här är viktigt att alla funktioner i samhället återtar den förmåga de en gång hade att tillsammans stå emot hot och konflikter var än de kommer ifrån. Återinför en Militärdistriktsbefälhavare som har i uppgift att föra samtal med det civila samhället så väl som sina militära motsvarigheter i de angränsande landen.

Centerpartiet ser ett behov av polisväsende som är nära och lätt att komma i kontakt med för att ge medborgarna trygghet och hjälp när så behövs. Säkerställ att fler poliser stannar kvar i yrket och att poliser får vara poliser och inte administratörer. Nyttja ny teknik för att minska tiden som poliser måste sitta på kontor och administrera. Säkerställ att det finns åklagare och ett fungerande rättsväsende som gör att fler brott klaras upp.

Centerpartiet ser det som naturligt att alla ska ha tillgång till primärsjukvård inom ett rimligt avstånd från där de bor. Ny teknik och den grundtanken att vård och stöd ska utgå ifrån den som behöver det ska råda vid lösandet av detta. Utveckla mobil Primärvård så att vården blir mer tillgänglig i hela kommunen och att färre behöver resa för att komma i kontakt med vården. Då kommer det skapa trygghet och även ha effektmål för miljön.

Landsbygden

Nulägesbeskrivning

Landsbygden i Boden har fantastiska utvecklingsmöjligheter. Landsbygden är en resurs som i mångt och mycket förbises. Bristerna i infrastruktur – vägar, bredband och mobiltäckning –  kräver engagemang på alla nivåer. Skolvägarna är många gånger osäkra. Gång- och cykelvägar är sällsynta på landsbygden och alltför ofta av undermålig kvalitet.

Brister finns när det gäller samhällsservice – VA, hemtjänst, äldrevård, förskola, skola, sjukvård – och kommersiell service – butik, drivmedel, kassatjänster – som riskerar att förvärras. Offentliga inköp går med några få undantag landsbygden förbi – livsmedel, ”gröna produkter” – trots att det finns lokala producenter som kan konkurrera både med kvalitet och pris.

Framtidsvision:

En hållbar utveckling för Boden innebär att hela kommunens resurser, både i staden och på landsbygden, tas tillvara. Boden behöver en modern landsbygd med ett attraktivt centrum. I Centerpartiets Boden är det möjligt att bygga, bo, arbeta och driva företag i hela kommunen. Det är människornas intresse och engagemang som ska vara avgörande för var utveckling sker, inte som nu hindras av krångel, bristande intresse och insikter hos kommunledningen. I Centerpartiets Boden utvecklas stad och land - hand i hand. I hela bebyggda Boden ska telefon och anslutning till internet vara en basservis som alla har rätt till. I byarna ska en bra trafikmiljö finnas för gående och cyklister som är lättframkomlig och upplyst. Kultur ska vara en naturlig del i hela kommunen och stimuleras på landsbygden då detta är något som ökar välbefinnandet och trivseln.

Centerpartiets förslag på konkreta politiska beslut som leder till visionen:

* Alla kommunens beslut ska landsbygdssäkras.

* En utvecklingsstrategi för de gröna näringarna tas fram där närodlat lyfts upp i jämförelsen med ekologisk i de kommunala upphandlingarna.

* I kommunens upphandlingspolicy ska krav på kvalitet och höga djurskyddskrav sättas högt.  Upphandlingen delas upp i mindre delar för att ge möjlighet för även lokala livsmedelsproducenter att kunna lämna in anbud. Kravet på Närodlat ska vara högt.

* Upphandlingspolicyn utvecklas så att skolor och förskolor framförallt på landsbygden ska får handla lokalt i första hand.

* Prioritera underhåll och renoveringar av befintligt vägnät på landsbygden.

* Bidraget till enskilda vägar behöver återinföras/höjas.

* Minst 15 procent av de ekonomiska resurserna som finns avsatta för GC(gång och cykel)-vägar i kommunen ska avsättas för landsbygden.

* Sätt tryck på Trafikverket, PTS och andra aktörer så att landsbygdens behov av fungerande infrastruktur tillgodoses.

* Skapa säkra busshållplatser.

* Kommunen ska ha en strategisk plan för att kvalitetssäkra alla skolvägar.

* Att hemtjänsten som verkar på landsbygden får rätt förutsättningar till att få vikarier och ekonomi för att utför tjänsterna på ett kvalitetssäkert sätt, säkra tiden hos kunden, utbildad personal mm.

* Alla allmänna vägar ska vara farbara året runt vilket kräver bättre bärighet och tjälsäkring, samt snöröjning.

* Mobiltelefonbolagen åläggas att samordna sin infrastruktur för att upprätta en täckning över hela landet. 

* Tänka smart när samhället och andra aktörer investerar i bredband så att nyttan av infrastrukturen kan maximeras. 

* Digitala allemansrätt med bredband till samtliga hushåll är viktig grundförutsättning för att hela Boden ska leva och utvecklas. Ett offentligt ansvar för att bygga stomnät för digital kommunikationen är nödvändigt.1000 mb/s till 100 procent av hushållen till 2020 är Centerpartiets krav för Boden.

* Jordbruket och livsmedelsproduktionen bör utvecklas mer. Norrbottens naturliga tillgång till sol ger mer smak och fin kvalitet på mjölk, kött och grönsaker. Kommunen ska vid upphandling av livsmedel ställa krav på miljöhänsyn samt djurskydd som motsvarar kraven för svensk livsmedelsproduktion. 

* Självförsörjande granden måste öka så att hänsyn tas till tillgänglighet vi olycka eller katastrof.

* Fler områden på landsbygden, LIS-områden, öppnas upp för strandnära bebyggelse.

* Etableringen av fjärrvärme stimuleras även på landsbygden.

* Samlingslokalerna är ofta ett viktigt nav för bygdeutvecklingen och behöver stöd för drift och underhåll. I varje större by behöver det finnas en scen och möjlighet att via bredband ta upp emot kulturaktiviteter på distans. Kultur är viktigt för att människor ska trivas och utvecklas. Kulturen ska vara tillgänglig i hela kommunen. 

* Trygghetslarmen måste fungera i hela kommunen.

* Då kommunen avser att bygga på jordbruksmark ska ersättnings mark utses och en ständig tanke på ökad självförsörjningsgrad finnas med i besluten.

Skolan

Nulägesbeskrivning:

Skolan i Boden brottas med växande svårigheter att rekrytera vikarier och nya lärare. För att vara attraktiv som arbetsplats för att behålla och locka till oss nya förskollärare, lärare, och fritidspedagoger krävs en satsning på god arbetsmiljö för både elever och lärare. Idag finns inte tillräckligt med resurser för barn och elever med behov av särskilt stöd. Besparingar görs både för den Centrala Elevhälsans skolsköterskor, kuratorer och specialpedagoger. Skolorna får minskade resurser för barn i behov av särskilt stöd. Det som skulle kosta en liten peng i förskolan och i skolans tidiga år blir en gigantisk kostnad när eleven inte går ut med godkända betyg från åk 9 eller gymnasiet. 

Framtidsvision:

Bodens framtid finns i förskolan och skolan. Satsning på en bra förskola och skola är den enskilt viktigaste åtgärden för att ett friskare, jämlikare, och attraktivare Boden och en förutsättning för att nå målet 30 000 invånare. Tidig upptäckt av barn med behov av särskilt stöd måste ske så att insatser kan sättas in tidigt och därmed ge den undervisning de har rätt till, utifrån sina behov och förutsättningar. Det innebär att resurser ska sättas in tidigt, vilket i sin tur innebär en initialkostnadsökning för Boden skolor, en investering för lägre kostnader längre fram under skolåren. Alla har rätt att få utvecklas till sin fulla potential. I Centerpartiets

skola har resurser, ansvaret och besluten i största möjliga utsträckning flyttats ner till den enskilda skolan. Den kommunala förskolan och skolan måste ges samma frihet som friskolorna att utveckla sin verksamhet. I Centerpartiets skola tas beslut med utgångspunkt från individen. Centerpartiets skola är trygg för alla med en god kunskap om HBTQ frågor.

Centerpartiets förslag på konkreta politiska beslut som leder till visionen:

* Skolan i Boden måste prioriteras i kommunens fördelning av ekonomiska resurser.

* Kommunen måste bli en bättre och attraktivare arbetsgivare. 

* Kommunen ska arbeta aktivt och utåtriktat med LTU och andra aktörer för att rekrytera personal till skolan.

* Lärarassistenter anställs för att säkerställa att lärarna får vara lärare. 

* Det behövs särskilda satsningar på utbilda pedagoger i nyttjandet av digital teknik och läromedel i undervisningen.

* Distansöverbryggande teknik kan med fördel nyttjas mer inom gymnasieskolan och högstadiet.

* Byskolor ska inte läggas ner av ekonomiska skäl. Flexibla metoder och distansöverbryggande teknik kan underlätta för små landsbygdsskolor att klara kvalitet och lagkrav.

* I samtliga skolor ska det finnas tillagningskök och den mat som serveras ska vara gjord av naturliga råvaror som så långt som möjligt är lokalproducerade.

* Höj statusen på lärare. En lärare har utbildning. Höj lönen. 

* Möjliggöra aktiv skoltransport genom säkra cykel- och gångvägar. 

* Trygga elevers väg till skolan på landsbygd likväl som i tätort.

* Elevrådsfullmäktige 1ggr/termin

* Skapa ett starkt engagemang, delaktighet i beslutsfattande och ett entreprenört förhållningssätt. 

* Reformer ska följas av adekvata resurser.

* Support till lärare och elever när det gäller tex IT.

Jobben

Nulägesbeskrivning:

Boden växer, och fortfarande finns ett behov av bostäder som möter efterfrågan. Kommunikationer är bristfälliga när det gäller tåg, och även flyget behöver förstärkas. Underhållet på vägar är för dåligt.

Näringslivet förändras i kommunen, tillväxt inom turistsektorn har skett under senaste mandatperioden och är något Centerpartiet värnar då det skapar arbetstillfällen i de delar av kommunen som har stora möjligheter att utvecklas. Det privata näringslivet är styvmoderligt behandlat, särskilt tjänstesektorn, genom kommunens motstånd mot att öppna verksamheten för privata utförare. Istället för att nyttja entreprenörer väljer kommunen att genomföra uppdragen i egen regi, till nackdel för såväl skattebetalarna som näringslivsutvecklingen. Den

ensidiga arbetsmarknaden innebär att alltför många studenter söker sig bort från Boden efter examen. Utvecklingskraften hos landsbygdens företagare tas inte tillvara. Bodens företagare har det svårt i de centrala delarna på grund av den parkeringssituation som råder. 

Framtidsvision:

 Boden karakteriseras av enkla och tydliga besked för de som vill och driver företag. Avgifterna ska vara låga så att fler väljer att starta företag samt utveckla redan befintliga. En tydlig uppdelning finns mellan det som är kommunal myndighets utövning och det som med fördel kan utföras att privata entreprenörer. Jobbskaparpolitiken omfattar även landsbygdens många småföretagare. En väl fungerande infrastruktur som skapar säkerhet och trygghet finns. 

Centerpartiets förslag på konkreta politiska beslut som leder till visionen:

* Att delar av de värden som skapas från exploatering av naturresurser ska regionaliseras vilket skulle öka kommunens möjlighet till tillväxt.

* Det av offentlig verksamhet som med fördel kan utföras av privata aktörer ska också öppnas för detta.

* Ett nära samarbete etableras med näringslivets organisationer för att före 2020 lyfta Boden till en av de tio mest näringslivsvänliga kommunerna i Sverige(126 idag). 

* Uppdrag att stimulera byggande ungdomsbostäder med rimlig hyra. 

* LOV (Lagen om valfrihet) förstärks och får den ersättning de har rätt till.

* Kommunen ska förbättra samarbetet med grannkommuner och företag, öppna upp för jobb genom bättre kommunikationer.

* Norrbotniabanan ska byggas så att den knyter ihop flygplatsen med övrig infrastruktur. 

* Kommunens upphandlingspolicy förändras så att fler mindre lokala företag kan vara med och konkurrera om leverans av livsmedel, varor, uppdrag och tjänster.

* En kommunal servicegaranti gentemot näringslivet tas fram.

* Kommunala beslut som rör företagande skall småföretagarsäkras.

* Centrum blir mer tillgängligt med bra parkeringar.

* Fler motorvärmare erbjuds för att ha effekt på miljön.

* Den fina miljön runt vattnen i Bodens centrum utvecklas så att fler får uppleva vår vackra stad och tillsammans med ett gott kulturutbud skapas en stad som fler vill bo och verka i. 

* Utveckla turistnäringen genom tydlig och lätt tillgänglig information.

* Fler enkla jobb. Allt ska inte kräva universitetsutbildning.

* Ändra attityder på gymnasiet så att en mer positiv bild skapas för vård, skola och verkstads yrken. 

Miljön

Nulägesbeskrivning:

I grunden har Bodens kommun en god yttre miljö.  När det gäller inomhusmiljön finns mycket att göra. Kommunen har ett särskilt ansvar för skolor, förskolor och andra offentliga lokaler. Inte minst klimatet under vinterhalvåret innebär stor vikt av en giftfri inomhusmiljö. 

Framtidsvision:

Bodensarna skall garanteras en giftfri miljö i alla kommunens lokaler.

Upphandlingen har lagts om så att maten i skolor och äldreboenden tillagas på plats av i huvudsak råvaror från lokala livsmedelsproducenter. I majoriteten av de nybyggda husen nyttjas trä som byggmaterial. 

Kommunen ska bedriva verksamhet som får god effekt på miljön.

Centerpartiets förslag på konkreta politiska beslut som leder till visionen:

* Kommunens parkeringspolicy för central staden förbättras för att öka tillgången på parkeringar och underlätta handeln. 

* Skapa bättre förutsättningar att bygga i hela kommunen.

* Gratis kollektivtrafik i hela kommunen med fler och smarta lösningar på kommunikation.

* Kommunen ska kunna erbjuda en giftfri tillvaro i sina lokaler, skolor och boenden.

* Kollektivtrafiken byggs ut och kompletteras med beställningstrafik i hela kommunen.

* Gång- och cykelvägar i och mellan alla villaområden i kommunen.

* Cykelbanor till Sunderby sjukhus, till Bredåker, till Unbyn och mellan Harads och Bodträskfors.

* Norrbotniabanan byggs färdigt i hela sin sträckning för att erbjuda miljösmart kommunikation

* Haparandabanans utvecklingspotential tas till vara och utvecklas.

* Rena avloppsvatten från läkemedelsrester och andra farliga ämnen.

* Ställ krav på giftfria produkter i offentlig upphandling. Börja med förskolor och skolor.

* Etableringen av ny fjärrvärme måste utgå från miljö- och hållbarhetsperspektiv, inte utifrån kortsiktig ekonomi. 

* Stärka produktionen av närodlad och närproducerad mat samt minska matsvinnet för att starkt minska klimattrycket.

* Wifi på tåg och bussar så att fler kan jobba under transporten 

* Utöka antalet ladd stationer för elbilar så att nyttjandet stimuleras.

* Utveckla nyttjandet av biogas.

Vård och omsorg

Nulägesbeskrivning:

Centraliseringen och koncentrationen av sjukvården har även drabbat Boden. Trycket på Sunderby Sjukhus från övriga länet innebär svårigheter att klara uppdraget som akutsjukhus för Luleå-Boden. Framförallt drabbas multisjuka äldre som alltför ofta får åka ”jojo” mellan boendet och Sunderby Sjukhus. Bristerna på samordning mellan kommun och landsting innebär att vårdbehövande inom framförallt psykiatrin och missbruksvården skickas runt mellan olika institutioner och vårdgivare. Indragningen av distriktssköterskemottagningar på landsbygden har försämrat vården avsevärt. I dag kan man många gånger inte ens komma fram per telefon till vårdcentralen vilket gör att man söker akutvård i stället. En nära kontakt med en distriktssköterska skulle minska detta. 

Framtidsvision:

I Boden finns en nära, tillgänglig och flexibel vård som utgår ifrån individens behov.

Centerpartiet anser att hela sjukvårdens resurser måste tas tillvara för att kunna erbjuda norrbottningarna en bra och nära hälso- och sjukvård. Behovet av sjukvård ska styra. Produktionen behöver inte ske i offentlig regi. En mångfald av vårdgivare ökar möjligheterna till ökad närhet och en decentraliserad vårdstruktur. Det utvecklar metoder och förbättrar effektiviteten inom hälso- och sjukvården. Vi ser möjligheter att ha distriktssköterskor på plats i byarna vissa dagar i veckan för att möta patienter och avlasta trycket på vårdcentraler och sjukhus. Mobila primärvårdsinrättningar nyttjas för att minska patienternas resor.

Personalen är sjukvårdens främsta resurs. De är helt avgörande, både för bemötandet och för en bevarad och höjd kvalitet. Motiverad och välutbildad personal är vårdens viktigaste tillgång. Vårdpersonal får den ersättning som de är värda och har en bra arbetsmiljö som säkerställer patientsäkerheten. Bemanningspersonal är inte något som nyttjas i planeringsskedet utan endast vid oförutsedda händelser. Hela verksamheter drivs av privata företag så att de kan ta ett helhetsansvar istället för att ha en blandning fastanställda och bemanningspersonal.

Centerpartiets utgångspunkt är att öka makten över det egna livet för alla äldre. För oss är det en självklarhet att den enskilde själv ska få bestämma vem som kommer hem och vad som är angelägnast att utföra. Men också inom det särskilda boendet måste vardagsmakten bli större, genom ökad valfrihet och tydligare rättigheter för den som är i behov av omsorg. Flexibel vård är ett ledord för Centerpartiet.

Centerpartiets förslag på konkreta politiska beslut som leder till visionen:

* Alla kompetenser inom vården samlas kring den enskildes behov av vård.

* Landstinget och kommunen måste bli bättre på samverka, jobba efter Norrbus, 

* Missbruksvården ses över och landstinget måste ta en tydligare ledande roll.

* OBS-platser/mellanvårdsplatser ska finnas även i Boden. Det är viktigt för att undvika onödiga inläggningar på sjukhusen och att framförallt äldre patienter ska slippa åka jojo mellan sitt boende och akutmottagningarna.

* Fritt val av utförare (LOV) utvecklas ytterligare.

* Distriktssköterskemottagning inrättas i Gunnarsby-området samt Haradsområdet, om intresse väcks för fri etablering kommer Centerpartiet att stödja detta.

* Genom införande av servicecheckar, avdragsrätt för hushållstjänster och fritt val av utövare (LOV) får alla äldre möjlighet att köpa tjänster för avlastning och hjälp i vardagen.

* Centerpartiet vill utveckla möjligheterna för all vårdpersonal till fortbildning, fortsatt karriär i vårdande roller och till ökad flexibilitet i arbetet.

* Äldrevård behöver kunna erbjudas på de äldres eget språk, oavsett om det handlar om nationella minoritetsspråk eller modersmål hos äldre som invandrat till Sverige.

* Ofrivilliga delade turer avskaffas.

* Specialistmottagningar för öppenvårdsbesök etableras inne i Boden

* Öppna Harads vårdcentral, gärna i privat regi.

* Initiativ bör tas för att i samarbete med grannkommunerna säkra tillgång och kvalitet på HVB-hemmen.

* Folkhälsoarbetet måste prioriteras upp, framförallt för att förebygga ohälsa och lyckor hos barn och äldre.

* Kommunal handlingsplan för suicidprevention. För att minska antalet självmord i kommunen.

* Kravet på svenska kunskaper hos vårdpersonal måste införas då detta är viktigt för patientsäkerheten och skapar trygghet hos vårdtagaren. 

* Öka tillgången till stöd vid psykisk ohälsa och korta köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.

* Se hela familjen när stöd och vård behövs.

* Fler fast personal som skapar bättre arbetsmiljö.

* Högre status som gör att fler söker sig till yrket.

* Kortare väntetider.

* Flerkorttidsplatser som minskar kostnaderna för kommunen. 

* Kunden måste få välja hur vården ska se ut.

* Fyrhjulsdrivna bilar av bättre klass till nattpersonal

* HBTQ utbilda personalen för att kunna ge ett kompetent bemötande.

* Ungas attityd till vård- och omsorgsutbildning måste ändras. Högre status genom bättre arbetsmiljö och lön.

Integration

Centerpartiets migrations och integrationspolitisk tar sin utgångspunkt i medmänsklighet och humanism och en syn att det är bra att människor från andra länder kommer till Sverige. Människor som kommer från olika delar av världen av olika skäl bidrar till att utveckla vårt samhälle på många olika plan. Bodens kommun behöver också invandrare för att växa och få arbetskraft då vi har en åldrande befolkning. För dem som tvingats fly är situationen mycket svår. Att kunna söka asyl är en mänsklig rättighet som vi tydligt värnar. Boden, liksom andra svenska kommunerna och andra länder i Europa, behöver ta sitt ansvar för flyktingar och ge dem ett så bra mottagande som möjligt.  Vår vision är ett Boden där möjligheter, skyldigheter och rättigheter ska vara lika för alla. Vi vill skapa förutsättningar för att alla ska ha samma chans att få ett jobb, en bostad, utbildning eller starta ett företag. Vi vill att flyktingar, arbetskraftsinvandrare och andra som kommit till Boden och fått uppehållstillstånd ska bo kvar i kommunen och berika vårt samhälle. Vi vill att de unga ensamkommande flyktingarna som redan getts utbildning, lärt sig språket och börjat integrera sig i samhället blir kvar i kommunen. Vi vill arbeta med inkludering och se ett samhälle där utrikesfödda och svenskfödda i olika åldrar är integrerade med varandra samt uppmuntra och stödja civilsamhällets insatser för integration.

Centerpartiets förslag på konkreta politiska beslut som leder till visionen:

Effektivare integration. Snabbare få kommuntillhörigheter och därmed krav på svenska utbildning. Genomförande av integrationsår.

* Krav på svenska kunskaper och tydliga satsningar för att nå dessa. 

* Krav på obligatorisk samhällsorientering.

* Intensiv praktik inom bristyrken. 

* Ta tillvara på de kompetenser som de asylsökande har.

* Låta de nya svenskarna bidra så fort som möjligt

* Förenkla regler så fler kan få jobb

* Fler enkla jobb som möjlig gör en tidig start på arbetsmarknaden

* Hjälp att starta egna småföretag skall ses över.

* Mer tolerans och öppenhet

* Försvara den enskilda människans frihet

* Stå upp för asylrätten

* Snabbt få tillgång till språk- och utbildningsinsatser

* Minska handläggningstider

* Rättssäker handläggning

* Ett brett kulturliv där traditionell kultur Utvecklas med nya influenser

* Öka insatserna för behandling av akuta stressymptom

En röst på Boden Centerkrets är en röst som för Boden Framåt!

Text

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.