Motionera mera!

Här hittar du aktuella motioner till Bodens Kommunfullmäktie!


Ny motion januari 2018 till Kommunfullmäktige

Motion
till Fullmäktige, Boden

Centerpartiet
tror på kollektivtrafik även för landsbygden


Av Bodens kommuns befolkning bor cirka 30% på landsbygden. Boende utanför centralorten är hänvisade till bil om de skall kunna delta i aktiviteter i centralorten. Det rör sig framför allt om ungdomar men även äldre som idag har ytterst begränsad tillgång till kollektivtrafik. Samtidigt ger biltrafiken upphov till problem i stadsbygden och problemet med parkeringar är väl känt.

Centerpartiet ser allvarligt på den klyvning som råder mellan stadsbygd och landsbygd när det gäller tillgången till kollektivtrafik. Centerpartiet menar att kostnaden för kollektivtrafiken också måste vägas mot kostnaderna för den utökade biltrafiken och miljöpåverkan på längre sikt.

Centerpartiet vill därför att Bodens Kommun skapar möjligheter för ungdomar och andra som ej har tillgång till bil att delta i verksamhet och kultur inne i Boden med hjälp av bussar för alla som vill åka någon kväll/kvällar per månad. Ett samarbete mellan handel, föreningsliv och kultur skulle ge möjligheter att dessa kvällar hålla öppet i butiker, ha aktiviteter mm som fler kan delta i. Bussresorna bör vara subventionerade för att stimulera befolkningen att nyttja dessa.

Centerpartiet föreslår Bodens Kommun

  • Att i samarbete med handel, föreningsliv och kultur skapa ett pilotprojekt med buss till och från byarna runt om i Boden vissa kvällar per månad in till samhället för att de som så önskar kan åka med och delta i aktiviteter inne i Boden.


         Lili-Marie Lundström (C)                                       Eva-Britt Larsson (C)

         Ledamot Kommunfullmäktige                            Ersättare Kommunfullmäktige


 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.