Verksamhetsrapport 2021

Bild

Politisk verksamhetsrapport 2021 för Centerpartiet i Boden

Centerpartiet har sedan valet 2018 tre mandat i Bodens fullmäktige. Dessa innehavs av Johan Gröhn, Helge Stålnacke och John Öberg. Ersättare är Ann-Christine Rutqvist och Eva-Britt Larsson.

Vi ingår i koalition Framtid Boden bestående av S(17) Sjvp(4) C (3) och MP(1) 25/49.

I Kommunstyrelsen ingår Johan Gröhn som ordinarie och Astrid Sundström Lindström som ersättare.

Johan Gröhn är kommunalråd på 40% och tillsammans med Astrid ingår de i ledningsgruppen som företräder Framtid Boden och har möte minst varje måndag. En tydlig nedtoning av Framtid Boden som enhet har under mandatperioden skett av övriga deltagare.

Vi har under 2021 haft sju gruppmöten samt interna beredningar. De digitala mötena via Teams har inte varit öppna då det är svårt att veta vilka som deltar. Fysiska gruppmöten är öppna för medlemmar och för presumtiva medlemmar den första timmen, oftast 18-19. Under 2021 då mötena blev digitala har ingen inbjudan i media skett. Årsplan finns för 2022 vilket gör att medlemmar kan bjudas in. Medlemmar eller presumtiva medlemmar som är intresserade av att deltaga är alltid välkommen att kontakta gruppledaren så ordnar vi deltagande.

 • Astrid Sundström Lindström är ledamot i Kultur, fritid och ungdomsnämnden samt i Samhällsbyggnadsnämnden(SBN).
 • Johan Gröhn är ledamot och ordförande (20%) i Miljö- och byggnämnden. Stefan Lindbäck är ersättare i densamma.
 • Ann-Christine Rutqvist är ledamot och vice ordförande (35%) i Arbetsmarknads och utbildningsnämnden.
 • Helge Stålnacke ledamot i Socialnämnden samt dess arbetsutskott.
 • Matilda Lundström är ersättare i överförmyndarnämnden och ledamot i valnämnden. Eva-Britt Larsson är ersättare i valnämnden och ledamot i Boden Bo. Lili-Marie Lundström är ersättare i Bodens Energi. Robert Larsson har varit kommunrevisor del av året.
 • Förutom detta ingår vi i styrelsen för huvuddelen av de kommunala bolagen inom Bodens kommun.

Sammanfattning

Året har påverkats av Covid i mycket stor grad. Möten har i huvudsak genomförts som digitala möte. Vi har haft ett stort fokus på att få ekonomin i balans och har under mandatperioden gått från – ca 26 miljoner till + ca 30 miljoner. Detta har vi lyckats med utan någon skattehöjning vilket många andra varit förespråkare för. Vi har i all verksamhet jobbat för en Centerpartistisk grundsyn där vi utgår från individens behov eller företagets. Detta genom en ökad dialog eller brukardialog. Där chefer får och förväntas ta ett tydligt ansvar för sin verksamhet. Där en initial dialog genomsyrar lösning på uppkomna situationer. Här finns fortfarande mycket att göra. Vi har så här långt i mandatperioden lyckats med många av de saker som vi satte upp i valprogrammet 2018.

Några av dem är dessa:

 • Vi har fått närodlade produkter att jämföras med ekologiska vid upphandling
 • Vi har anpassat kraven på enskilda avlopp så att de som inte har lika stor miljöpåverkan inte har samma krav på anläggning, billigare för ägaren.
 • Vi har fått till ett tillägg i skolutredningen som renderade i att det jobbas med ett landsbygdstillägg.
 • Vi har varit med och skapat eller behållit en nära skolstruktur.
 • Vi har genom att införa nyttjandet av förskolemodul utökat förskolan i Bredåker till tre avdelningar.
 • Vi har hjälpt till att bevara macken i Harads.
 • Vi har bidragit till att öka samarbetet mellan Bodens kommun och Bodens garnison
 • Vi har haft ett tydligt fokus på att besöka verksamheter och företag för att få ett bra beslutsunderlag och ett bra kontaktnät för kommande beslut samt höra deras syn på vad som utvecklar Boden.
 • Vi har varit med och formulera målet om plats 50 (68) i företagsklimat. Något som tydligt sätter an ambitionen att bli än företagsvänligare med tex serviceinriktad myndighetsutövning.
 • Besöken hos företag och verksamheter har fortsatt under året med tydliga begränsningar i möjligheten att träffas fysiskt. Detta för att få ett bra beslutsunderlag och ett bra kontaktnät för kommande beslut samt höra deras syn på vad som utvecklar Boden.
 • Den beslutade omorganisationen som ska spara mellan 15-30 miljoner har införts 1/1 2021. Denna förändring har påverkat arbetet inom Kommunens verksamhet och organisation.
 • Servicepunkt i Unbyn har startat och är i full drift.
 • Byggandet i Boden har tagit fart fast fortfarande är inte bygget på Enen igång. Något vi hoppas snart ska ske. Detta tar för lång tid.

Fast störst påverkan på året och Boden har beskedet i slutet av februari om att H2GS ska etablera sig i Boden. Detta är något som är mycket glädjande samtidigt som det är utmanande. Det gäller nu att inte bli fartblind utan att värna de värden som både på lång och kort sikt påverkar oss. Nu ska vi snabbt och hållbart bidra till att än mer utveckla Boden till en attraktiv och hållbar stad.

Bodens kommuns resultat 2021 är + 33,2 miljoner.

Vi har fortsatt jobbat med de punkter som vi lovade i valet 2018. Vi ser utmaningarna i Boden och vi kommer med lösningar i en stad med enorma potentialer. Många saker som vi lovat har vi uppnått fast det finns framgent mycket att göra.

Redovisning från nämnder och utskott:

Arbetsmarknad och Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden och arbetsmarknadsutskottet slogs i början av året ihop till en enhet.

Året inleddes med att Grundskoleutredningen beslutades som bla innebär att alla F-6 skolor blir kvar och ska utvecklas till samma standard som Mårängsskolan nu byggs till. Närhetsliv ska vara vägledande när barnen får sin placering. Här har det interna jobb som Centerpartiet gjorde under 2020 gett frukt. Vi väntar nu på att AUN ska presentera när och hur denna utveckling ska ske. Nämnden har erhållit medel för projektering av Vårdhögskolan ( åk 7-9) som beräknas var klar 2023, så även för Stureskolan (åk F6). Lunda förskola i Sävast har invigts.

Under 2021 har AUN jobbat med att ta fram ett stöd eller sätt att stimulera skolor på landsbygden, i enighet med beslutet under 2020 ”Skolstruktur på Landsbygden”, så att aven de kan utvecklas. Nu är inte frågan om de ska läggas ned utan hur de kan utvecklas.

Mimers Brunn har under året fått stöd av kommunen att ansöka om att starta en skola i Bredåker och från Skolinspektionen fått ett positivt besked. Nu ligger del av att detta blir av hos föräldrarna som ska visa att de vill ha sina barn i en skola i Bredåker.

När det gäller kosten och Totalförsvaret har kommunen fått utökat ansvar gällande Livsmedelsberedskap, vilket gör att vi måste utveckla en plan inom kostverksamheten. Fokus är även att minska matsvinn samt fortsatt stimulera lokalproducerade livsmedel.

Arbetet med att få fler i arbete istället för bidrag är en uppgift som SOC och AUN fått i strategiska plan vilket skulle redovisas i slutet av året. Då de inte kommit nog långt i samarbetet förlängdes tiden in i 2022. Då ska ett alternativ som gör att de som kan jobba snabbare får möjlighet till detta. Något som vi tror lyfter hela människan.

Projektet Växtzon oändlig där ett växthus ska ta överskottsvärme från dataserverhallar att byggts på AF 1 området. Detta är också ett projekt som ska få de som befinner sig längre från arbetsmarknaden att närma sig den.

Miljö- och byggnämnden

Från årsskiftet 2020/2021 tillhör miljö- och byggenheten den nya samhällsbyggnadsförvaltningen. Förändringen har inneburet att nämnden fått en egen budget med ansvar för såväl personal som verksamhetskostnader. Den nya organisationen har inneburit en minskning av kontorets personella resurser. Bedömningen är trotts ovanstående att tillsynsplanerna för nämndens verksamhet i huvudsak genomförts. Miljö- och byggnämndens nettokostnader för år 2021 uppgår till totalt 6,7 mkr, det innebär ett överskott på 1,5 mkr.

Vi strävar mot en än mer Serviceinriktad myndighetsutövning. I Miljö- och byggnämnden har det inneburit att utgå från individen och att genomföra information som är tillgänglig för den det berör.

Socialnämden

Stort fokus har legat på hantering av Corona även detta år och personalen har gjort ett helt fantastiskt arbete. Ett stort fokus har även varit att få budget i balans. ”Driftsredovisning Socialnämndens nettokostnader för år 2021 uppgår till 801,9 mkr. Det innebär ett underskott mot budget med -16,1 mkr. Även under 2021 har socialnämnden haft merkostnader för skyddsutrustning i samband med covid-19 på totalt -7,8 mkr. Under 2021 har det inte utbetalats någon ytterligare ersättning till kommunerna för merkostnader för covid-19.

Samtidigt som det ekonomiska utfallet för året inom många enheter inom SOC är positivt, har hög sjukfrånvaro i kombination med brist på vikarier under pandemin bidragit till att arbetsbelastningen har ökat och påverkar arbetsmiljön för arbetstagarna. ”

Kultur fritid och unga nämnden

KFU genomförde en utbildning för implementering av FN:s barnkonvention i avdelningens ärendehantering och tog fram en checklista för att säkerställa att barn- och ungdom ges möjlighet att få inflytande i ärenden som berör dem.

Pandemin har påverkat verksamheten även under 2021. Hallhyror togs inte ut under första halvåret. Nordpoolen, Försvarsmuseet och Stadsbiblioteket har fått inskränka både öppettider och antal besökande. Nämnden har i stor utsträckning sammanträtt via TEAMS.
En ny Kulturplan har antagits av nämnden vilken går vidare för fastställande i fullmäktige under 2022. Förutom pandemins verkningar har två stora frågor dominerat nämligen Ishallen och Folkets Hus. Åsikterna om Ishallen och dess placering har varit delade. Ska det vara en nybyggnation eller upprustning/ombyggnad och hur gör vi med ballonghallen? Detta blir en viktig fråga under 2022.
Kommunen har sagt upp uppdragsavtalet med Folkets Hus Föreningen i Boden på grund av att avtalet strider mot lagen om offentlig upphandling. Detta har inte Folkets Hus Föreningen i Boden accepterat. Det har utvecklats till en långbänk som ser ut att få sin lösning först i Förvaltningsrätten.

Ulrika Granström (C) har valts att efterträda Astrid Sundström Lindström i KFU-nämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN är en sammanslagning av Fastighetsnämnden och Tekniska utskottet. Ny förvaltningschef, Bengt Nilsson, är tillfälligt anställd efter att Conny Bergvall utsetts till VD för Näringsfastigheter. Ny förvaltningschef, Stefan Johansson, har anställts i början av 2022. Det tar sin tid att lära känna de olika kulturer som utvecklats i fastighetsförvaltningen och tekniska förvaltningen, hitta samarbetsformer och rutiner. Det gäller både nämnd och förvaltning.
Pandemin har medfört minskade intäkter för kollektivtrafiken. Länstrafiken har lagt ner vissa linjer vilket medfört fördyrade omkostnader för skolskjutsar men också bristande tillgänglig kollektivtrafik för gymnasieungdomar och arbetspendlare.
Samhällsomvandlingen påverkar krav på gator, vägar, vatten och avlopp kort sagt infrastrukturen i Bodens kommun. Behovet av skolor, förskolor och inte minst bostäder innebär kostnader som inte omedelbart kan täckas av ett ökande skatteunderlag.

Vi lever i en spännande tid.

Den cirkulära ekonomin utvecklas. ÅVC, mobila återvinningsstationer, återvinning och återbruk är under uppbyggnad och utveckling.

Restproduktberabetning AB

Bildande av REBAB under 2021 är ett uttryck för den ökade förståelsen av att ta tillvara resurser. Det som var skräp och sopor bli återvunna resurser. Det som måste läggas på deponi ska ligga säkert utan att förgifta mark, luft och vatten. Lakvatten ska renas genom meanderformade åar med växtlighet som kan ta upp näringsämnen och där gifter binds i sediment.

Boden Event AB
Ny VD för Boden Event är Björn Sandström, som med sitt kunnande och sina kontakter kommer att vara drivande i att utveckla Boden till en event- och mässtad.
Load Up North, Future Norrbotten, Kropp & Själ är mässor som skulle ha genomförts under 2021 men kommer att genomföras när pandemin lossat sitt grepp.

Boden Energi

BEAB har under året valt att profilera namnet Boden Energi

Lilli-Marie är styrelsesuppleant i BEAB och har deltagit i samtliga möten under 2021. BEAB står inför en ny tid med de nya etableringarna som är energikrävande i kommunen.

Johan Gröhn

Gruppledare

Centerpartiet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.