Valprogram 2018

Ett nytt ledarskap för Haparanda

Våra grundvärderingar

 

Alla människors lika rätt och värde är grunden för Centerpartiets politik. Vi tror på varje människas rätt och förmåga att själv forma sin egen framtid. Det är därför vi vill att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Det är därför vi försvarar alla människors frihet från förmynderi och påtvingad kollektivism. Det är därför vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla människor möjligheter att förverkliga sina liv och sina drömmar och utjämna de orättvisor som uppväxt har skapat. Det är därför vi vill bevara vår planet och ekosystemet, som är den långsiktiga grunden för frihet och välfärd. Det är därför vi tror på människors rätt att bygga en framtid varhelst i vårt land de vill bo, var de än känner att de hör hemma.

Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår.

Vi är en öppen folkrörelse som välkomnar alla som delar vår vision om en friare och bättre värld. Med en levande debatt och med det fria ordet som grund får vi ett samhällsklimat där människor kan göra sina röster hörda och påverka sin vardag. Centerpartiet ska vara Sveriges mest öppna politiska parti.

Närodlad politik som får hela kommunen att utvecklas!


Centerpartiet i Haparanda vill att hela kommunen ska leva och utvecklas. Vi ser att det finns stora utmaningar som måste tas an. En allt mer åldrande befolkning samtidigt som antalet barn som föds minskar. En arbetsmarknad som är smal och beroende av hur handeln utvecklas. En kommunal ekonomi som till stora delar är beroende av statsmaktens stöd och bidrag som i alltför stor utsträckning styr hur vår kommun kan arbeta för att skapa livskraft och utveckling.

Under allt för lång tid har Haparanda stått still. Vänta och se har varit signum för de senaste 4 åren. Till stor del beror detta på övertro till att storskaliga lösningar ska vara det som löser de utmaningar vi står inför.

Centerpartiet i Haparanda vill ha en annan utveckling.

I vårt Haparanda ser vi att lösningarna inte kommer utifrån utan att det är genom ett hårt och strävsamt arbete lokalt som vi tillsammans utvecklar vår kommun.

I vårt Haparanda når vi en ökad trygghet genom ett starkt civilsamhälle som präglas av omtanke om varandra. Därför är det aktiva föreningslivet viktigt.

I vårt Haparanda ges våra barn och ungdomar möjlighet till en skolgång där studiero och trygghet ger dem en bra start i livet.

I vårt Haparanda ges våra små företag möjligheter att utvecklas och växa.

I vårt Haparanda ser vi en levande landsbygd där barnfamiljer bosätter sig. Med många småföretag som etablerar sig och utvecklas. Där det finns både skola och en fungerande kollektivtrafik.

I vårt Haparanda ser vi en äldreomsorg som erbjuder valfrihet för de gamla. Där omvårdnad på de äldres villkor skapar guldkant på ålderns höst.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.