Landsbygd

Ett nytt ledarskap för Haparanda

Landsbygden i Haparanda utgör större delen av kommunens yta och cirka en tredjedel av befolkningen. På landsbygden finns många inom besöksnäringen verksamma företag. Men även, av naturliga orsaker, det stora flertalet av företagen inom de gröna näringarna.

En levande landsbygd är därför en viktig del av tillväxt och utveckling inom kommunen.

Dock sker enligt vår uppfattning en skev fördelning av kommunens insatser vad gäller investeringar mellan centralort och landsbygd. Vi har full förståelse att det inte kan vara helt likvärdigt, men det går att göra mer för att landsbygden ska kunna utvecklas.

Vi vill se att barnfamiljer har möjlighet att bo på landsbygden och ändå kunna erbjuda sina barn möjligheten att delta i föreningslivet. Att det finns en närhet till skola och barnomsorg och att lokalerna kommer till användning även efter skolans slut.

Även på landsbygden måste det vara tryggt och säkert att promenera efter vägarna och vi vill därför satsa på gång och cykelvägar och bättre vägbelysning.

En viktig del i landsbygdens utveckling är det ideella arbetet. Enskilda människor som tillsammans med andra tar ansvar för bygdens utveckling. Detta måste stimuleras mer än idag.

Tillgängligheten på landsbygden får inte begränsas genom att stöd till exempelvis bad och fiskeplatser eller enskilda vägar stryps.

Centerpartiet i Haparandas förslag:

Färdigställ fiberutbyggnaden i HELA kommunen innan 2020

Utveckla kollektivtrafiken på landsbygden kvällar och helger

Komplettera vägbelysningen i våra byar

Bygg gång och cykelväg längs väg 99 upp till Övertorneå

Skapa säkra vägar för skolbarnen att ta sig till skolorna

Sätt belysning längs gångvägen mot Vuono

Synliggör älven längs efter väg 99 – röj bort sly och ris

Möjliggör att bygga i strandnära lägen

Gör ett omtag i frågan om enskilda avlopp

Bevara den gamla järnvägssträckningen för att utveckla besöksnäringen

Tillgängliggör våra bad och fiskeplatser i byarna för personer med funktionsvariationer